การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ

การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ

ดำเนินการโดย : ทีมวิจัยโครงการ การเพิ่มศักยภาพในการทำงานสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม บนพื้นฐานของความร่วมมือ

 

จากความต้องการในการค้นหาแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจึงได้ประสานงานองค์กรภาคเอกชน ได้แก่สโมสรโรตารีสมุทรสงคราม หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามในการทบทวนสถานการณ์ปัญหาของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามส่วนใหญ่ พบว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับอัตราการเข้า – ออกของแรงงานสูง การขาดประสิทธิภาพของหัวหน้างาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ นอกจากนั้น ยังพบปัญหาเกี่ยวกับภาวะส่วนตัวของแรงงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย เช่น ค่านิยมการทำงานนอกพื้นที่ ภาระหนี้สินล้นพ้นตัว การชักชวนกันลาออกจากงานในหมู่เครือญาติ ความไม่เข้าใจระหว่างผู้ประกอบการและพนักงาน ฯลฯ ตลอดจนสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงครามไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานเท่าที่ควร จึงเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยโครงการความร่วมมือของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและสถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบสถานการณ์ ปัจจัยและเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการทำงานของสถานประกอบการ และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการเพิ่มศักยภาพในการทำงานของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถานประกอบการ แรงงานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ฯ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ทั้งประเด็นสถานการณ์การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสงคราม ความต้องการของเจ้าของกิจการและลูกจ้างในการเพิ่มศักยภาพการทำงาน และการศึกษาลงลึกรายกรณีเช่น อู่เพื่อนยนต์,คุ้มซุปเปอร์สโตร์และบริษัท แม่กลองฟู๊ดส์ จำกัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หารูปแบบแนวทางตลอดจนความร่วมมือที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของสถานประกอบการในจังหวัดสมุทรสงคราม

 

จากการดำเนินงานวิจัยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระดับตัวเอง สถานประกอบการและการปรับระบบการทำงานของหน่วยงานราชการ ดังนี้

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยให้ความสำคัญกับการค้นหาความต้องการการฝึกอบรม training need โดยการจัดเวทีเรียนรู้เชิงประเด็น ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ประกอบการแอร์ ฯลฯ จนสามารถพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับจังหวัดสมุทรสงคราม เช่นการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว การอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และเชิงพื้นที่ เช่น การลงพื้นที่สืบค้นเป้าหมายของชุมชนบางจะเกร็ง จนสามารถจัดการอบรมการทำขนมไทยโดยเชื่อมโยงความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการปรับเปลี่ยนกระบวนการอบรมที่มุ่งสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ เช่น การอบรมการลดความสูญเสียในที่ทำงาน ที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมระยะยาวและรับเฉพาะสถานประกอบการที่สนใจนำปัญหาจริงของสถานประกอบการมาวิเคราะห์ร่วมกัน อีกทั้งยังรับเปลี่ยนบทบาทขององค์กรในฐานะผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมเป็นผู้ประสานงานการฝึกอบรมและที่ปรึกษาการเพิ่มศักยภาพการทำงาน เข้าไปเรียนรู้สภาพปัญหาและร่วมกันวิเคราะห์ภายในองค์กรนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

 

เกิดความร่วมมือกันระหว่างสโมสรโรตารี หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าของสถานประกอบการจากการเปลี่ยนแปลงลูกน้องเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองและทัศนคติระหว่างองค์กร ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการให้ความช่วยเหลือกันด้วยความกรงใจ เป็นความร่วมมือทำงาน เกิดความรู้สึกเป็นเพื่อน ก่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือในการร่วมกันในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของสถานประกอบการที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว,การอบรมNGV สำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ ของสโมสรโรตารีและกลุ่มผู้ประกอบการอู่ซ่อมรถ การพัฒนาระบบโลจิสต์ติกส์ของสภาอุตสาหกรรม การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามและการอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะถิ่น ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามและชมรมท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังเกิดการพัฒนาองค์กรภาคธุรกิจในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่นการจัดทำวิสัยทัศน์และกำหนดยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นอกจากนี้มีการขยายผลการปฏิรูประบบการทำงานของส่วนราชการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการเรียนรู้พื้นที่และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ไปยังหน่วยงานอื่น ๆ การดำเนินการในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่นการเริ่มต้นจัดประชุมแนวทางการพัฒนาแรงงานของ กลุ่มผู้ประกอบการเครื่องปรับอากาศภาคตะวันตก จนเกิดความร่วมมือพัฒนาประเด็นในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับช่างแอร์ กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว นอกจากนี้ภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามยังมีการแบ่งกลุ่มงานรับผิดชอบ โดยแต่ละกลุ่มงานต้องไปค้นหาความต้องการของชุมช/สถานประกอบการและนำมาออกแบบพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนจังหวัดนสมุทรสงคราม

 

ตลอดจนการขยายผลจากโครงการจนเกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ​