ค่านิยมของ สกว.

 

TRF's core values

 

T  =  Think Globally                                       - คิดและมองประโยชน์ในภาพรวม

R  =  Research Management Excellence            - มีความเป็นเลิศด้านการจัดการงานวิจัย

F  =  Force for Changes                                 - เป็นพลังที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

 

คุณลักษณะของบุคลากร สกว.

Characteristics of TRF’s Personnel

 

S  =  Service Mind                                    - มีจิตบริการ อุทิศตน และเสียสละ

M  =  Moral                                              - มีคุณธรรม

A  =  Accountability                                  - ตรวจสอบได้สุจริตและโปร่งใส

R  =  Research Management Professional      - เป็นมืออาชีพในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย

T  =  Teamwork                                       - ทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ

 

 

นวัตกรรม สกว.

-  ยกระดับมาตรฐานของการวิจัย

-  สร้างเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนักวิจัยอาชีพ

-  สร้างนักวิจัยคุณภาพสูง เพื่อรองรับอนาคต

-  สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผ่านงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

-  นวัตกรรมการบริหารงานวิจัย : ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการบูรณาการ

-  สร้างมาตรฐานใหม่ของหลักสูตรปริญญาเอกในประเทศเทียบเท่านานาชาติ

 

 

​