จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร

จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอาหาร

ชื่อโครงการ : สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์โมเลกุลแบบฟิล์มบางอินทรีย์

ดำเนินการโดย : ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ

 

วัตถุประสงค์

-       เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ทางด้านชีวนาโนสถาปัตยกรรมศาสตร์ของอุปกรณ์โมเลกุล

-       เพื่อศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์โมเลกุล และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับนำไปใช้ตรวจสอบไอระเหย

 

ผลสำเร็จของโครงการ

-       เกิดองค์ความรู้ใหม่ตีพิมพ์ผลงานในวารสารสากลจำนวน 5 เรื่อง (ฐานข้อมูล ISI) เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 8 ครั้ง บทความในลักษณะ Popular Science จำนวน 5 บทความ

-       ได้เทคโนโลยีการตรวจวัดกลิ่น ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว 1 เรื่อง โดยกำลังร่างคำขอจดสิทธิบัตรอีก 1 เรื่อง

-       ได้ต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับห้องปฏิบัติการขึ้น 1 ต้นแบบ (Lab Prototype) และต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาคสนาม 1 ต้นแบบ (Field Prototype)

-       กำลังออกแบบต้นแบบระดับอุตสาหกรรม (Industrial Prototype) สำหรับการเกษตรและอาหาร

 

ผลกระทบของโครงการและการนำไปใช้ประโยชน์

-       ได้ทำสอบต้นแบบระดับภาคสนามกับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารหลายชนิด ได้แก่ ไวน์ กาแฟ ใบชา เบียร์ เหล้าวิสกี้น้ำผลไม้ สมุนไพร น้ำหอม

-       จมูกอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำไปบูรณาการเข้ากับ Smart Farm System ซึ่งได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งระบบนี้จะทำให้การทำไร่ทำนามีความแม่นยำสูงขึ้น (Precision Farming) ขณะนี้ มหาวิทยาลัยกำลังเขียนแผนธุรกิจเพื่อจัดตั้ง Start-Up Company เพื่อทำการตลาดระบบ Smart Farm System ดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะจัดตั้งบริษัทในเดือนมกราคม (Venture Capitol จากเอกชน)

-       ต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ระดับภาคสนาม (Field Prototype) ได้นำไปติดตั้งและใช้งานจริงที่ไร่องุ่นไวน์กรานมอนเต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตองุ่นและไวน์ (ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/smartvineyard.html) และจากการนำเทคโนโลยีชั้นสูงไปใช้ในไร่องุ่น มีส่วนทำให้ไร่กรานมอนเต้ได้รับรางวัลดีเด่น Award of Outstanding Performance จากการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 7 ของ ททท.

-       ต้นแบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำไปใช้ช่วยวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยอื่นๆ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาโรลออนดับกลิ่นกาย / น้ำหอมเลียนกลิ่นกล้วยไม้ไทย ของศูนย์วิจัยเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร การวิจัยนาโนแค็ปซูลเก็บกลิ่นของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะนี้มีนักวิจัยหลายกลุ่มสนใจนำต้นแบบนี้ไปช่วยวิจัย เช่น การจำแนกแมลงโดยใช้กลิ่น การตรวจกลิ่นหมู การวิจัยสมุนไพร เป็นต้น

-       ได้เผยแพร่ต่าสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ บทความในลักษณะ Popular Science เผยแพร่เว็บไซต์ http://nanotech.sc.mahidol.ac.th/i-sense/index.html และhttp://smart-farm.blogspot.com และ http://gotoknow.org/blog/smart-farm ออกรายการโทรทัศน์ช่อง 9 “ชีพจรโลกกับสุทธิชัย หยุ่น” ออกรายการโทรทัศน์ NBT ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

​