ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

ปุ๋ยชีวภาพ “ไรโซแบคทีเรีย” ทางเลือกใหม่ของการพัฒนาเกษตรยั่งยืน

ชื่อโครงการ : การพัฒนาสูตรตำรับ ทดสอบประสิทธิภาพ และถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย

ดำเนินการโดย : รศ.ดร.กัญชลี เจติยานนท์ และคณะ

 

 

ปัจจุบันเกษตรกรไทยจำนวนมากยังพึ่งพาปุ๋ยเคมีเพื่อใช้เพิ่มผลผลิตพืช ซึ่งปุ๋ยเคมีเหล่านี้หากใช้มากเกินความจำเป็นติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ดินเสื่อมสภาพและมีความเป็นประโยชน์ต่อพืชน้อยลง รองศาสตราจารย์ ดร.กัญชลี เจติยานนท์ และคณะผู้วิจัย จึงได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อนำเชื้อไรโซแบคทีเรียที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน อีกทั้งแบคทีเรียดังกล่าวยังมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์

1.     เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรียให้อยู่ในรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้

2.     เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ฯ ทั้งในสภาพเรือนทดลองและในสภาพแปลงปลูก

3.     เพื่อค้นหาช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมในการเผยแพร่เทคโนโลยีสู่เกษตรกร

4.     เพื่อประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมในการเข้าใจความคิดเห็นของเกษตรกรต่อผลิตภัณฑ์ฯ เมื่อนำไปใช้จริง

 

ผลสำเร็จของโครงการที่ได้รับ

คือการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง ได้ผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียในรูปแบบเม็ดที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชได้ 50% นอกจากนี้ยังจัดอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่สนใจ มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร Canadian Journal of Microbiology

 

โครงการวิจัยนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกร 3 ระยะ คือ

ระยะสั้น : ผลิตภัณฑ์ไรโซแบคทีเรียสามารถนำไปใช้เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่ของเกษตรกร

ระยะกลาง : หากเกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีนี้ จะสามารถลดต้นทุนการผลิต และในขณะเดียวกันผลผลิตของเกษตรกรจะเพิ่มขึ้น ทำให้เศรษฐสถานะของเกษตรกรดีขึ้น

ระยะยาว : หากมีการนำไปใช้ในวงกว้าง เศรษฐสถานะของเกษตรกรที่ปลูกผักเป็นพืชหลัก (ประมาณร้อยละ 3 ของเกษตรกรทั่วประเทศ หรือคิดเป็นพื้นที่ 3 ล้านไร่) จะดีขึ้น อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีนี้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี จะทำให้คุณภาพของดินดีขึ้น และผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

 

​