โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง

โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง.

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล และ รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ

 

          คำว่า "ปลูกผักแบบ สกว." เป็นคำที่เกษตรตั้งขึ้น เพื่อใช้สื่อความหมายถึง "โครงการพัฒนาการผลิตผักคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลูกผักปลอดสารพิษในโรงตาข่ายกันแมลง" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการผลิตผักคุณภาพและปลอดสารพิษในโรงเรือนตาข่ายกันแมลง โดยการผสมผสานเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกัน นำมาปรับใช้ในสภาพโรงเรือน พบว่าชุดเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดการระบาดของแมลงศัตรูบางชนิด และลดการใช้สารกำจัดแมลงได้มากกว่า 50% รวมทั้งการปลูกผักในโรงเรือนสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งชุดเทคโนโลยีนี้ได้มีการถ่ายทอดโดยการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักใน จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 3 ใน 4 พื้นที่ ประสบความสำเร็จผลิตผักชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพสูงได้

 

          ผลงานวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่ราบคือ บ้านสันป่ากว๋าว อ.สารภี จ.เชียงใหม่ และพื้นที่สูงคือ บ้านแม่โถ และบ้านแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตผักที่มีคุณภาพสูง และมีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรลงได้มากกว่า 50% ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสภาพแวดล้อมดีขึ้น เนื่องจากลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลง รวมทั้งยังสามารถเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกทางหนึ่ง

 

​