เครื่องช่วยวินิจฉัยทารกตัวเหลืองอย่างง่าย

เครื่องช่วยวินิจฉัยทารกตัวเหลืองอย่างง่าย

ทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคสมองพิการจากภาวะตัวเหลือง ซึ่งสามารถป้องกัน เฝ้าระวัง และวางแผนการรักษาได้โดยการตรวจวัดระดับบิลิรูบินในเลือด ซึ่งเป็นสารที่ทำให้ตัวเหลือง ตาเหลือง แต่เดิมการตรวจวัดระดับบิลิรูบิน


ทางโรงพยาบาลจะใช้เครื่องวัดระดับบิลิรูบินที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาสูงถึงกว่าเครื่องละ 200,000 บาท ทำให้มีเครื่องมือดังกล่าวใช้ในเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่เท่านั้น โรงพยาบาลขนาดเล็ก ไม่สามารถซื้อไว้เป็นอุปกรณ์ประจำโรงพยาบาลได้

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดระดับบิลิรูบินจากสีพลาสมาสำหรับทารกแรกเกิด  โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ และคณะนักวิจัยจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเครื่องวัดระดับบิลิรูบินขึ้นใช้เองภายในประเทศ โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้ อาศัยแถบสีเพื่อเปรียบเทียบค่าความเข้มข้นของเลือดโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค่าที่ได้จากเครื่องประดิษฐ์สามารถแสดงผลได้แม่นยำตามมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ และมีราคาต้นทุนเพียงเครื่องละ 5,000 บาทเท่านั้น ขณะนี้ได้มีโรงพยาบาลทั่วไปซื้อไปแล้วจำนวน 93 เครื่อง และยังมีโรงพยาบาลอีกหลายแห่งที่แสดงความจำนงสั่งซื้อเครื่องมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชมเชยผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อีกด้วย

​