โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์

โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์.

โดย: นางราตรี หัสชัย และคณะ

          ในปัจจุบันความเจริญทางวัตถุได้เข้ามามีบทบาทต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมากขึ้น ทำให้ความนิยมในการชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านลดลง โครงการฟื้นฟูศิลปะพื้นบ้านมโนราห์ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดย นางราตรี หัสชัย และคณะ เป็นโครงการที่ช่วยค้นหาแนวทางในการสืบทอดภูมิปัญญาและศิลปะมโนราห์ของชุมชนโคกสะบ้า ซึ่งมีหลายแนวทางได้แก่ การสืบค้นความเป็นมาของมโนราห์ในพื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการสืบทอด การฝึกในคณะมโนราห์ การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมโนราห์ผ่านหลักสูตรท้องถิ่น ในโรงเรียนวัดไทรทองพร้อมกับการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ผ่านการฝึกได้ไปออกรำในงานต่างๆ หรือการออกโรงในงานต่างๆ การสร้างและพัฒนาโรงมโนราห์กลางให้เป็นศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนและคณะมโนราห์เป็นแกนขับเคลื่อนหลัก พร้อมกับประสานภาคส่วนต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน อาทิ การประสานคณะมโนราห์ให้ไปแสดงตามงานต่างๆ ในระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสู่เด็กนักเรียนนอกพื้นที่ เริ่มตั้งแต่อายุ 4-5 ปี โดยเปิดให้มีการฝึกร้องฝึกรำมโนราห์กับคณะมโนราห์ ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ผู้ปกครองและเด็ก ในทุกคืนที่มีการฝึกการแสดง สร้างความครึกครื้นให้กับคณะมโนราห์อีกครั้ง

​