ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2560

คำนำ

“งานวิจัย” เป็นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง พัฒนานักวิจัยทุกระดับ และผลักดันความรู้จากงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในทุกด้าน โดย สกว. มุ่งหวังให้ผลจากการทำงานวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในทุกพื้นที่ และแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างรอบด้าน

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 256012,238

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2559

คำนำ

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” เป็นประเทศ พัฒนาแล้ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลงานวิจัยในภาคส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมต่อการก้าวไปข้างหน้าของประเทศอย่างมีส่วนร่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เห็นความสำคัญ และให้คุณค่าแก่ผลงานวิจัยทุกประเภทมาโดยตลอด เนื่องจากผลงานวิจัยต่างๆ ล้วนเป็นฐานความรู้ที่สำคัญต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา สกว. ได้สนับสนุนงานวิจัย และบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพ ครอบคลุมศาสตร์ทุกด้าน อีกทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และมีกลไกผลักดันให้งานวิจัยได้เข้าไปมีส่วนในการยกระดับ วงวิชาการ สร้างความรู้และเสนอข้อเท็จจริงให้แก่ภาคนโยบายและภาคประชาชน การสร้างมูลค่าเพิ่มและ การยกระดับเศรษฐกิจ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้วยกระบวนการวิจัย การเปลี่ยนแปลง ด้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโลกอยู่ขณะนี้ ถือเป็นโอกาสและความท้าทายของ ทุกภาคส่วนในการปรับตัวให้ทันการณ์ซึ่งต้องอาศัยสร้างและใช้ “ความรู้และนวัตกรรม” เป็นสำคัญ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 25594,496

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2558

TRFAward2558ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ.2558

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25586,182

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2557

trfproject2557ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25574,062

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2556

trfreward2556ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ.2556

 

 

 

 

 

 

indicatorอ่านเนื้อหาแบบออนไลน์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25562,191

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2555

trfreward2555ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ.2555

 

 

 

 

 

icon_orangeอ่านเอกสารออนไลน์ (E-book)

 

indicatorอ่านเนื้อหาแบบออนไลน์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25551,785

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2554

trfreward2554

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25541,148

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2553

trfreward2553

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25531,538

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2552

trfreward2552

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25528,181

ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี พ.ศ. 2551

trfreward2551

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ผลงานเด่นประจำปี พ.ศ. 25511,641