ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2560 เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

TRFlogo2556

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 4/2560

เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. เป็นนิติบุคคลซึ่งมีอาชีพที่สอบราคาเช่าดังกล่าว และได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
  3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นว่านั้น
  4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 22 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดได้ที่ www.trf.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2278 8282 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ รายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Procurement_Announcement_4-2560_[Photocopier_Leasing]_20170123.pdf)PA 4-2560ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง (ชั้น 15)131