โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

TRFlogo2556

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย

โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม มีแผนให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภายใต้งบปีประมาณ 2560 มุ่งสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ และมีพันธกิจในการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่ความร่วมมือต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตามนโยบายของรัฐบาล มีความประสงค์รับสมัคร "เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย" จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาโท คณะ / สาขา ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิงสุขภาพ
 • มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์ การนำเสนอ สรุปประเด็น และการจัดทำเอกสาร
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี หากใช้โปรแกรมการตัดต่อ ตกแต่งภาพได้ด้วยจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัย บทความเผยแพร่หรือด้านการตลาดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผลตอบแทน สวัสดิการ และโอกาส

 • เงินเดือน 18,000 – 20,000 บาท
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก (กรณีเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ)
 • โอกาสเรียนรู้ธุรกิจด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาหลากหลายสาขา
 • การฝึกอบรม สัมมนา และดูงานทั้งในและต่างประเทศ  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. พัฒนาโครงการวิจัยต่อยอด (Translational Research)
  • ติดต่อประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น นัดหมายประชุม  จัดนิทรรศการ
  • พิจารณา ปรับแก้ข้อเสนอโครงการ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนออนุมัติทุนวิจัย ติดตามงานวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตลอดจนสรุปปิดโครงการวิจัย
  • ประสานกับนักวิจัยเพื่อติดตามผลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 2. ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ผ่านช่องทางต่างๆ
  • รวบรวม คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ
  • วิเคราะห์ สรุป และจัดทำข้อมูล / รูปภาพเพื่อการเผยแพร่
  • ประสานงาน ตอบคำถามนักวิจัย และผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือ วิจัยพัฒนาต่อยอด
  • การประชาสัมพันธ์และโปรโมตเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานการสมัคร

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 5. transcript 1 ชุด
 6. ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
 7. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบประกาศนียบัตร การได้รับรางวัล ผลงานต่างๆ ฯลฯ

สถานที่ปฏิบัติงาน

128 อาคาร พญาไท พลาซ่า ชั้น 4 ห้อง 128/32 แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี กทม. 10400

สนใจส่งประวัติส่วนตัว (CV) Transcript และรูปถ่าย พร้อมบอกเล่าเหตุผลที่คุณอยากร่วมงานกับเรามาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 มี.ค. 2560 สอบถามรายละเอียด โทร 094-546-8570

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ประเทศไทยด้วยกัน"