ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

TRFlogo2556

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการ “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”

หลักการและเหตุผล

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอดีตที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกได้เป็นสามยุคด้วยกัน คือ ไทยแลนด์ 1.0 ที่เน้นหนักไปด้านการเกษตร ไทยแลนด์ 2.0 ที่เน้นหนักไปด้านอุตสาหกรรมเบา และปัจจุบัน ไทยแลนด์ 3.0 ที่เน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเมื่อพิจารณาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน พบว่า โครงสร้างเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นอยู่ ไม่อาจตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ทัน ส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือที่เรียกกับว่า ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ มีความสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปรับเปลี่ยนโครงการเศรษฐกิจ จากกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ ไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง จึงมีความประสงค์จะที่จะรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นต่อไปนี้

 1. การปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม (Reindustrialization)
 2. การลดขนาดภาคอุตสาหกรรม (Deindustrialization)
 3. ประเด็นอื่นๆที่ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ในประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย
 2. เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารในการเผยแพร่ให้ข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ที่มีผลกระทบต่อไทยอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

เป็นโครงการวิจัยเดี่ยวหรือชุดโครงการวิจัยที่เลือกศึกษาเฉพาะประเด็นที่นักวิจัยมีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ทางฝ่ายระบุ มีการติดตามข่าวสาร และ/หรือ การทำวิจัยระยะสั้นเพื่อตอบคำถามเร่งด่วนหรือโจทย์วิจัยสำคัญได้ กล่าวโดยสรุปกิจกรรมของโครงการ “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0” ประกอบด้วย

 1. การทำวิจัยประเด็นสำคัญที่ฝ่ายระบุ
 2. การ Monitor (ข่าวสาร/เหตุการณ์/การวิเคราะห์ ฯลฯ)
 3. การทำวิจัย (โจทย์เร่งด่วน/โจทย์สำคัญ ฯลฯ)

ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 1 ปี

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

 1. ผู้เสนอขอทุนเป็นนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศไทย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ หรือนักวิจัยอิสระ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เสนอขอรับทุนวิจัย
 2. ผู้เสนอขอทุนต้องเป็นนักวิจัยหลักของโครงการ (หัวหน้าโครงการ) และมีประสบการณ์วิจัยเกี่ยวข้องกับประเด็น ที่เสนอขอรับทุนวิจัย

อนึ่ง ข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนต้องเป็นข้อเสนอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นอยู่ก่อนแล้ว หรือหากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนโดยหน่วยงานอื่น/หรือฝ่ายฯ อื่นของ สกว. ผู้เสนอขอรับทุนต้องแจ้งรายละเอียดให้ฝ่ายทราบโดยครบถ้วน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ผลการศึกษาวิจัยในประเด็นการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้สามารถนำไปให้ประโยชน์ได้

กำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 15 เมษายน 2560

ประกาศผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาในรอบแรก

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

การส่งข้อเสนอโครงการสามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางอีเมล์ ( ก่อนเวลา 23.59 น. ของวันที่ 15 เมษายน 2560) ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรณีส่งทางอีเมล์หากได้รับแล้ว สกว. จะตอบกลับอีเมล์ของท่าน)
 2. ทางไปรษณีย์ (พิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร ไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2560) โดยส่งมาที่

  ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1)
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
  ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
  เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

  (กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “ข้อเสนอโครงการ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณศิริศักดิ์ พูลสวัสดิ์ (ฝ่าย 1) โทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8329 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


➥ เอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (20170324-ProposalFormDiv1.docx)Research Proposal Form (Div 1)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อฝ่าย 1 หัวข้อ “การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0”278