ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

ชุดโครงการศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเองของท้องถิ่น (สปวท.) ในฐานะที่เป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัย ด้านการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจบนพื้นฐานแนวคิด “การใช้องค์ความรู้นำการพัฒนา” ในรูปแบบการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Base Research) และเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ความรู้ในรูปแบบ Interdisciplinary เนื่องจากการปกครองตนเองของท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ มีรูปแบบที่แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ประกอบกับความรู้ที่ใช้เพื่อการพัฒนาให้การปกครองตนเองของท้องถิ่นเป็นจริงได้ จำต้องอาศัยความรู้ในหลากหลายแขนง เช่น รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สังคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Local_Research_with_New_Contexts_and_Challenges_2561.pdf)Call for Paper (Local Research)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 ชุดโครงการ...ท้องถิ่น1567

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561

“ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

1. หลักการและเหตุผล

การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในระดับฐานราก สร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เพื่อพร้อมรับและรุกกับการเปลี่ยนแปลง การเข้าใจศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่จะช่วยให้ออกแบบนโยบายการพัฒนาในระดับประเทศให้ดีขึ้น   เพื่อให้สังคมก้าวไปข้างหน้าและเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและทั่วถึง

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Announcement_of_Researcher_Development_Fund_(Community_and_Society_Field)_2561.pdf)Call for Paper (Div4) 2561ประกาศ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ประจำปี 25612227
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.pdf)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ PDF)493
Download this file (R4S_Proposal_SM_Form.docx)R4S Proposal SM Formตัวอย่างรูปแบบข้อเสนอโครงการ “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” (ไฟล์ MS Word)544

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility

ประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)
ภายใต้โครงการ Talent Mobility

(Industrial-Academic Research Fellowship Program)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. (โดย โครงการ พวอ.) สวทน. (โดยโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคเอกชน หรือ Talent Mobility) และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. และ สวทน. กำหนด

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

 1. ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. และ สวทน.
 2. นักวิจัยเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน
 3. นักวิจัยต้องไม่ได้ทำงานประจำ ณ ที่ใด และต้องสามารถทำงานเต็มเวลาให้กับภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมสนับสนุนทุนได้
 4. ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50%
 5. ในกรณีของสถานประกอบการขนาดใหญ่ตามนิยามของกฎกระทรวงอุตสาหกรรม สถานประกอบการจะต้องดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ หรือดำเนินการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในโครงการความร่วมมือระดับชาติ (National Project)

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

 1. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)
 2. การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

หมายเหตุ

นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของ สกว. และ สวทน.)

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์การสมัคร และกำหนดการต่างๆ โดยละเอียดได้ตามประกาศที่ได้แนบมานี้


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน RISE ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRF-Talant_Mobility_Announcement_20170602.pdf)IRF-Talent_Mobility Announcementประกาศการรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)229
Download this file (IRF-Talent_Mobility_Related_Documents.zip)IRF-Talent_Mobility Docsเอกสารประกอบการสมัครรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ภายใต้โครงการ Talent Mobility96

สกว. โดยโครงการ พวอ. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม

(Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 1 มิ.ย. 60 – 30 มิ.ย. 60

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้แก้ปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพของตนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และ นักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม ผ่านการสนับสนุน “ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise :RISE)” ด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการ

ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลา 1 – 2 ปี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์การสมัคร และกำหนดการต่างๆ โดยละเอียดได้ตามประกาศและเอกสารประกอบที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน RISE ได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RISE_Announcement_20170602.pdf)RISE Announcementประกาศรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม1122
Download this file (RISE_Related_Documents_20170602.zip)RISE Related Docsเอกสารสำหรับใช้ประกอบการสมัครทุน RISE352

ขอเชิญร่วมงานและส่งหัวข้อวิจัยในงาน International Symposium of the 11th SSMS and the 5th RCND 2017 วันที่ 20-21 ก.ย. 2560

International Symposium of the 11th SSMS and the 5th RCND 2017
20th - 21st September, 2017 in Bangkok, Thailand

First Announcement & Call for Papers

Objective

Managing Smart and Resilient Society

New world issues raised up in the UN General meeting in New York 2015 and COP21 convention in Paris, and push the world to look for more sustainable development goals, seek for disaster risk reduction measures, creating more robust and resilient social system to counter with ongoing climate change issues and coming aging society. The research on how to integrate planning and administrative process (both vertical and horizontal) with the aids of smart technology will be needed so that we can develop and manage the society system with the participation of stakeholders in the timely manner by using both indigenous and modern knowledge and know-how.

The operation of government administrations often possesses certain inertia and conflicts. In addition, theory development must undergo the process of organizational changes, alternations and amendments to laws, and practical applications. This is why we must work hard towards the direction of strengthening the participations from industry, government, and academia while seeking out through practical applications, verification and lessons learned for continuous improvement process.
In this situation, appropriate and innovative solutions have to be found to survive in the current and future economic and environment crises. Sound management of social systems has to be undertaken along with appropriate structural or technical solutions, smart technology and balancing uses of natural resources. With this background in mind, we call concerned planners, engineers, social scientists and practitioners to share ideas, knowledge, and experience for creating wider benefits for our societies in this joint conference. The ultimate goal of this conference is to create better understanding and synergy between proponents of regional and city planning and management of smart and resilient social systems to improve living standards.

Topics

1. Management of Disaster

 • Mega Disasters and Challenges
 • Disaster Early Warning, Preparedness, Prevention and Response & Recovery
 • Pre and/or Post-Disaster Reconstruction and Rehabilitation Planning and Management
 • Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Planning
 • Disaster Risk Financing
 • Business Continuity Planning

2. IoT and Smart City

 • Sustainable Regions and Cities
 • Green City and Carbon Reduction for Resilient City
 • ICT/IoT for Smart City and Region
 • Social Based Method for Resilient City
 • Urban Sprawl Management
 • Energy Conscious City
 • Transportation Management

3. Environment and security of Water, Energy, Food, and movement of NEXUS

 • Asset Management, Information Management and Water Resource Management
 • GIS and Remote Sensing
 • Climate Change and Environmental Management
 • Deforestation and Land Degradation
 • Resiliency and Poverty

4. Infrastructure Planning and Management, Asset Management

 • Infrastructure Management and Materials
 • Construction Management and Dispute Resolution
 • Urban Farming
 • Rural-Urban Transformation and Land Conversion

5. Sustainability and Quality of Happiness

 • Indicators of Happiness
 • Resource Efficiency to Sufficiency for People
 • Beyond Cost Benefit Analysis
 • Thinking the Future Generation

6. Entrepreneurship and Regional Revitalization, Starting up Promotion

 • Entrepreneurship and New Business Creation
 • Regional Revitalization
 • Tourism Planning
 • Renewable Energy Business
 • Utilizing Regional Resources
 • IoT Business

7. Aging Society Planning, Operation and Management

 • Innovative Enhancement Capacity
 • Adaptive Forms and Behaviors
 • Policy and Budgeting for Resilient City
 • CSR/CSV and NGO's Contributions and International Cooperation
 • Social Systems Management

Place

Bangkok, Thailand

Venue

Mandarin Hotel Managed by Centre Point
Address: 662 Rama IV Road Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
URL: http://www.mandarin-bkk.com/

Important dates

Deadline for 300-word Abstract: 15th March, 2017
Notice of Acceptance: 21st April, 2017
Deadline for Full Paper/ Extended Abstract: 8th August, 2017
Registration Deadline: 8th August, 2017

รายละเอียดประกาศฉบับเต็ม (รูปแบบ PDF) สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบ ด้านล่างนี้


➥ ดาวน์โหลดเอกสารประกาศได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (First_Announcement_SSMS2017.pdf)11th SSM & 5th RCND 2017Announcement: Intl. Symposium of the 11th SSMS & the 5th RCND 2017355

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. สกว. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 2. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศกลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
 3. สำนักงานประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1
 4. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การวิเคราะห์ช่องว่างระหว่างเงื่อนไขของ Trade Facilitation Agreement กับความพร้อมของประเทศไทย”
 5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “ผลกระทบของการพัฒนา Malaysia’s East Coast Rail Link (ECRL) ต่อประเทศไทย”

Page 1 of 6