สกว. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักแห่งธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. เป็นประธานการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล “สกว. องค์กรธรรมาภิบาล: การให้ความรู้และปลุกจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต” จัดโดยคณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ในงานนี้ มีวิทยากรรับเชิญให้เกียรติบรรยาย 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ปัณรส มาลากุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “หลักธรรมาภิบาล สกว.” และ คุณประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการ ปปช. บรรยายพิเศษเรื่อง “การขัดกันของผลประโยชน์”

ทั้งนี้คณะทำงานเสริมสร้างธรรมาภิบาล สกว. ได้จัดทำคู่มือธรรมาภิบาลขององค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่น่ารู้ เพื่อให้พนักงานได้ทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานขององค์กร ตลอดจนจริยธรรมพนักงาน สกว. และหลักคิดในการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ คือ การจัดการกับการขัดกันของประโยชน์ (Conflict of interest)


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400