งานเด่น สกว. ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2560

สกว. เปิดตัว 3 แอปพลิเคชันสื่อสารงานวิจัย 4.0 คลังความรู้ใหม่พร้อมใช้สู่สาธารณะ รองรับทั้ง iOS และ Android โหลดได้แล้ววันนี้
ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมในเวทีมหกรรมวิชาการเพื่อการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย ปยป.(อบป.)-สกว.-สสส.

map-pin 32px รับสมัครทุนวิจัย

รับสมัครทุนวิจัย

magnifying-glass 32px ประกาศผลทุนวิจัย

ประกาศผลทุนวิจัย

ดูประกาศผลทั้งหมด more

lightbulb 32px ผลงานวิจัยมาใหม่

ผลงานวิจัยมาใหม่

ดาวน์โหลดผลงานวิจัยของ สกว. ทั้งหมด ได้ที่นี่ more

การเสนอโครงการวิจัย

 • นักวิจัยประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาควรให้รายละเอียดเบื้องต้นในรูปแบบของเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ด้านล่าง (แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ)
 • หลังจากที่ผ่านการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) แล้ว นักวิจัยจึงเขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal) สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ด้านล่าง (แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการมีเอกชนร่วมทุน)
 • ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ไปยัง “ผู้ประสานงาน” ของฝ่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยของท่านดังนี้

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ไปยัง “ผู้ประสานงาน” ของฝ่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยของท่านดังนี้

 1. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”
 2. ชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”
 3. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”
 4. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”
 5. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
 6. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”
 7. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ”
 8. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”
 9. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”
 10. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง”

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

 • Demand driven research problems
  • โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านกระบวนการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีความชัดเจนด้านประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ
 • Matching fund from private sector
  • ผู้ประกอบการต้องร่วมทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 (In cash + In kind) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างจริงจัง และยืนยันความตั้งใจในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์
 • Triple helix model
  • จัดสรรทุนวิจัยไปที่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยตามโจทย์ที่มาจากภาคเอกชน
 • Peer reviewed by experts + Monitoring and evaluation
  • เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • Budget and Period
  • เปิดรับโจทย์ทั้งปี และไม่จำกัดกรอบวงเงิน ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับ Output และกระบวนการศึกษาวิจัย

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
 • ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0-2278 -8242 – 46 โทรสาร 0-2278-8238
 • https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

ถ้าคุณอยากทำวิจัย Biodata ให้โอกาส อย่าพลาด!!! ลงทะเบียนที่ http://biodata.trf.or.th


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Concept Proposal Form (S-Curve))Concept Proposal Form (S-Curve)แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย278
Access this URL (Research Proposal Form (Div 5))Research Proposal Form (Div 5)แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการฝ่ายอุตสาหกรรม (ฉบับเต็ม)230

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income trap) และการสร้างความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศมาตั้งแต่การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และยังคงเป็นประเด็นสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป็นหนึ่งในกรอบกลไกประชารัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในปัจจุบัน ซึ่งภาคอุตสาหกรรมยังคงเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการสำคัญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม คือ การยกระดับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ทั้งนี้ในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม จำเป็นต้องส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตบนฐานนวัตกรรม โดยทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 1.5% ของผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) ในปี 2564 หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งนับเป็นการก้าวกระโดดที่ท้าทายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง

จากเหตุดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยภายใต้กรอบ “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา” ทั้งนี้เป็นการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินการในระยะแรก 5 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และกำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้

 1. สร้างศูนย์ประสานงานหรือสำนักประสานงานวิจัยตามคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาโจทย์วิจัย ประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา หน่วยงานวิจัยและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ
 2. ให้ทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย 200 โครงการต่อปี
 3. พัฒนาผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการจำนวน 160 รายต่อปี
 4. พัฒนานักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมจำนวน 200 คนต่อปี โดยเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ร้อยละ 10 ของนักวิจัยทั้งหมด
 5. สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ 10 เรื่องต่อปี (เป็นเป้าหมายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังจากปีที่ 2 ที่เริ่มดำเนินงานโครงการ)

ซึ่งเอกชนจะร่วมทุนวิจัยตามสัดส่วนที่ สกว. อุตสาหกรรมกำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ) และจะสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้

 1. อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 2. อุตสาหกรรมอาหาร
 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 4. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 5. อุตสาหกรรมดิจิทัล
 6. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 7. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 8. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

นอกจากนี้ สกว. อุตสาหกรรมยังสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมอื่นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อลดการพึ่งพาและนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมในกลุ่มอุตสาหกรรมความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศ อวกาศ เพื่อสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการและพัฒนาบุคลากรภายในประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว

พันธกิจ

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย และสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ยุทธศาสตร์การทำงาน

 1. เน้นสนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand driven) โดยเอกชนต้องร่วมลงทุนในงานวิจัยตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)
 2. เน้นการทำงานในรูปแบบสามประสาน (Triple helix models) โดยผลักดันให้นักวิจัยในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันวิจัย มีส่วนร่วมในการทำวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
 3. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรม โดยเน้นสร้างเครือข่ายกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ตัวอย่างผลผลิตจากงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์

 • ยาสีฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจากสมุนไพรไทย ซึ่งชนะรางวัลประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ ปัจจุบันมีการจำหน่ายในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว
 • ขนมขบเคี้ยวจากเส้นก๋วยเตี๋ยว เป็นการเพิ่มมูลค่าจากเส้นก๋วยเตี๋ยวตกเกรดมาเป็นสแน็ค จากผลสำเร็จของการวิจัยทำให้ผู้ประกอบการลงทุนในการสร้างโรงงานผลิตและเริ่มวางจำหน่ายแล้ว
 • ระบบตรวจจับการทำผิดกฎจราจรและออกใบสั่งอัตโนมัติ (การเปลี่ยนช่องทางในพื้นที่ห้าม เช่น สะพานข้ามแยก เป็นต้น) โดยระบบจะทำการตรวจจับรถที่ทำความผิด อ่านป้ายทะเบียน ทำการดึงข้อมูลเจ้าของรถจากระบบทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก และออกใบสั่ง ซึ่งทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) ได้นำซอฟแวร์ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้นำร่องในพื้นที่บริเวณทางลงลอดแยกสุทธิสาร ถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า รวมทั้งมีการขยายผลไปยังอีก 15 จุดในกรุงเทพมหานคร

 

 File  Description  File size
 Presentation1.pdf  โครงสร้างของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.  566 kB

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • เกษตรอัจฉริยะสำหรับการผลิตพืชเศรษฐกิจ สัตว์เศรษฐกิจ ประมง และป่าไม้
 • เกษตรแบบแม่นยำสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ
 • พอลิเมอร์ชีวภาพและวัสดุชีวภาพจากผลิตผลและของเสียจากการเกษตร
 • ชีวมวล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับสุขภาพและความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และสัตว์
 • เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิต สำหรับผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความสำคัญ เช่น ยางพารา น้ำตาล แป้งและแป้งดัดแปร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ และสัตว์เศรษฐกิจ เครื่องจักรกลทางเกษตร เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานชีวภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเกษตรต่างๆ

ผู้ประสานงาน

 • ดร. กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • โทรศัพท์ 092-252-8888, 090-6453082
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • https://www.facebook.com/AgriBiotTRF

 

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”

 

 

กรอบการสนับสนุน

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมอาหาร ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย ลดการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 

 

 • พัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการวัตถุดิบหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ/ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หรือ พัฒนาอาหารที่มีนวัตกรรม
 • พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพ/ความปลอดภัยของวัตถุดิบสินค้าระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 • พัฒนากระบวนการผลิต/เครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหารแบบใหม่

 

 

ผู้ประสานงาน

 • ดร.สุวลักษณ์ อัศวสันติ
 • ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
 • โทรศัพท์ 02-470-9249 โทรสาร 02-470-9240
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ อันจะเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพทั้งระบบอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพชนิดใหม่ โดยใช้ชีวมวล*เป็นวัตถุดิบ
 • ค้นหาวัตถุดิบชีวมวลชนิดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพในอนาคต
 • พัฒนาวัสดุย่อยสลายได้ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradable materials) โดยใช้ชีวมวล*หรือผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพเป็นวัตถุดิบ

(*ชีวมวลครอบคลุม อ้อย มันสำปะหลังรวมทั้งผลิตภัณฑ์ข้างเคียงทางการเกษตรอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ)

ผู้ประสานงาน

 • ดร.วรินธร สงคศิริ
 • สำนักประสานงานชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”
 • ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
 • 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
 • โทรศัพท์ 02-470-7432 โทรสาร 02-452-3455
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • https://www.facebook.com/bioindustry.trf

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
 • การพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานบริการ ภาคการศึกษา ภาคการสำรวจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการสันทนาการ
 • การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ในงานด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์ รักษา ตลอดจนการฟื้นฟูและฝึกหัด เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน

ผู้ประสานงาน

 • ดร.ภานี น้อยยิ่ง
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
 • โทรศัพท์ 089-740-6006 โทรสาร 02-587-8255
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Homepage : http://trfrobot.org/

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ ภายใต้องค์ความรู้ทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • Embedded Software, Enterprise Software และ Digital Content
 • E-commerce (ขาย-ซื้อ-จ่าย-ส่ง)
 • Consumer Insights Analytics and Data Center (วิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค)
 • Cloud Computing
 • Cyber Security
 • Internet of Things (IoT)
 • Smart City
 • Creative media and Animation
 • Virtual Reality and Augmented Reality
 • Machine Learning and AI

ผู้ประสานงาน

 • คุณวิชชากร จามีกร
 • ห้อง 211 ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ อาคารอุทยานนวัตกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • เลขที่ 73/2 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 081-907-6237
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างมูลค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเติบโตและการก้าวผ่านเทคโนโลยีไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 • การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart technology)
  • ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือเครื่องมือที่มีความซับซ้อน ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านซอฟต์แวร์ (software) หรือโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น ที่ส่งเสริมการทำงานของอุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อุตสาหกรรมเสริมที่เกี่ยวข้อง
  • ด้านวัสดุและการผลิตสมัยใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้าไปปรับปรุง ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น เช่น การผลิต 4.0 การพัฒนาวัสดุอัจฉริยะ การพัฒนานวัตกรรมวัสดุและกระบวนการผลิตรูปแบบใหม่
 • การวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย อาทิเช่น ระบบกรองอากาศในยานยนต์ การติดตั้งเครื่องวัดความดันในยานยนต์ การพัฒนาระบบตรวจจับสัญญาณอันตราย การวิจัยและพัฒนาเพื่อทดสอบและรับรองมาตรฐานชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • การวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายพลังงานของประเทศ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบควบคุมการปล่อย CO2 ในรถยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาวัสดุหรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ด้านพลังงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แบตเตอรี่ วัสดุทำความสะอาดตัวเอง เป็นต้น

ผู้ประสานงาน

 • ดร.กรุณา ตู้จินดา
 • อาคาร TGGS ชั้น 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
 • โทรศัพท์ / โทรสาร 02-150-956

 

ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”

 

 

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ในการยกระดับอุตสาหกรรมให้สามารถต่อยอดองค์ความรู้ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการวิจัยดังนี้

 

 

 • การวิจัยและพัฒนาที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • การวิจัยและพัฒนาที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางด้านวัสดุในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • การวิจัยและพัฒนาด้านระบบและกำลังคนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • การวิจัยและพัฒนาเชิงวิศวกรรมที่ช่วยยกระดับความสามารถผู้ประกอบการทางด้าน MRO (Maintenance, Repair and Operation) ในอุตสาหกรรมการบิน

 

 

ผู้ประสานงาน

 • รศ.ดร.ภาวิณี เอี่ยมตระกูล
 • ภาควิชาการผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12121
 • โทรศัพท์ 094-632-4629
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมความมั่นคง และเทคโนโลยีอวกาศ”
 2. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”
 3. ชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”
 4. สื่อสร้างสรรค์ สกว.
 5. นโยบายต่างประเทศไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน : ห้ากรณีศึกษาเปรียบเทียบ

Page 1 of 195

สารจากผู้อำนวยการ สกว.

งาน สกว. ครบรอบ 25 ปี

banner-009-01

banner-005-01

banner-003-01
​ 
banner-010-01
​ 

banner-011-01

​ 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)

       
nstda-logo
  trf-logo  mua-logo

โครงการจัดการความรู้เพื่อการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติเนื่องจาก แผ่นดินไหวสำหรับประเทศไทย

earthquake

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

20160912-PRPBanner-001

R2Biz 1

GovChannel-Banner-Half-Banner-234-60

05873670
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทุกวัน
298
2201
298
22131
69826
139223
5873670


เชื่อมโยง

bottom1-1 bottom2-1  bottom7-1 New bottom5-1 bottom6-1 

elibrarybanner-1 biodatabanner-1 ezknowledgebanner-1 bookstorebanner-1  prbanner-1  rescombanner-1 r2bbanner-1 tnrrbanner-1 tcibanner-1