การวิเคราะห์ฐานข้อมูล EST ของกุ้งด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศเพื่อหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรคและการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคกุ้ง

รหัสโครงการ : TRG5680001
ชื่อโครงการ :

การวิเคราะห์ฐานข้อมูล EST ของกุ้งด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศเพื่อหาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกุ้งและเชื้อก่อโรคและการประยุกต์ใช้เพื่อการควบคุมโรคกุ้ง

หัวหน้าโครงการ : อนุภาพ  ประชุมวัด
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680001