แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟภายหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแดงสดปอกเปลือก

รหัสโครงการ : TRG5680066
ชื่อโครงการ :

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบซองควบคุมการปล่อยไอระเหยเอทานอลในการบรรจุแอคทีฟภายหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับหอมแดงสดปอกเปลือก

หัวหน้าโครงการ : วีรเวทย์  อุทโธ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=TRG5680066