การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป

รหัสโครงการ : RUG5990002
ชื่อโครงการ :

การใช้สื่อ PODCAST และรายการ WITCAST เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สกว.ออกสู่ประชาชนผู้ใฝ่รู้ทั่วไป

หัวหน้าโครงการ : แทนไท  ประเสริฐกุล
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RUG5990002