ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของความคิดทางสังคมและภูมิปัญญาในสังคมไทย

รหัสโครงการ : RTA5680009
ชื่อโครงการ :

ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของความคิดทางสังคมและภูมิปัญญาในสังคมไทย

หัวหน้าโครงการ : ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ
ดาวน์โหลด  http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA5680009