จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

TRFlogo2556

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

27 มีนาคม 2562

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ศึกษาทำความเข้าใจร่างพระราชบัญญัตินโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ใหม่ของ สกว. ในการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.) โอกาสนี้ เพื่อให้สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ได้เข้าใจโครงสร้างหน่วยงาน หน่าที่และอำนาจ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมจะเล่าภาพรวมดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีเจตนารมณ์สำคัญในการพัฒนาระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเพื่อให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิจัยของประเทศดังกล่าว ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งทำงานเชื่อมประสานกัน

หน่วยงานแรก คือ สภานโยบายฯ มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ กำกับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือเรียกโดยย่อว่า “กสว.” ดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ซึ่งการดำเนินภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของสภานโยบายฯ จะมีสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า “สอวช.” ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของสภานโยบายฯ

หน่วยงานที่สอง คณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ การเสนอแนะต่อสภานโยบายฯ ในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอแนะกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อสภานโยบาย ให้คำแนะนำในการพิจารณาคำของบประมาณของกองทุน และบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามที่สภานโยบายฯ กำหนด กำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนกำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำแผนด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

หน่วยงานที่สาม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของ กสว. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ โดย สกสว. มีหน้าที่และอำนาจโดยสรุป คือ จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณ จัดทำหลักเกณฑ์ จัดทำคำของบประมาณ และกลั่นกรองคำของบประมาณ ของ “กองทุน” ตลอดจนจัดทำข้อเสนอและริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ (กสว.) เพื่อพิจารณาและเสนอต่อสภานโยบายต่อไป

โดยรายละเอียดหน้าที่และอำนาจของ สภานโยบายฯ กสว. และ สกสว. โดยละเอียดสามารถเข้าดูได้ที่ www.trf.or.th

จากภาพรวมดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สกว. ปรับเปลี่ยนบทบาทจากองค์การที่ทำหน้าที่ “การบริหารจัดการการให้ทุน” (Funding Agency) ไปสู่องค์กรที่ทำหน้าที่ “การบริหารนโยบายและการจัดสรรทุน” (Policy Deployment and Budget Allocation) ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับ สกว. ในการทำงานรับใช้ประเทศในครั้งนี้ หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิก สกว. ทุกท่านทำงานอย่างหนักในการระดมความคิดเพื่อวางระบบโครงสร้างองค์กรและเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านภารกิจต่างๆ อย่างไรก็ตาม สกว. ขอแจ้งให้ทุกท่านคลายความกังวลว่า โครงการสัญญาทุนต่างๆ ก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาคมวิจัย ตลอดจนภาคีเครือข่าย จะยังคงให้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปด้วยกัน ภายใต้องค์กรใหม่...  “สกสว.” ที่กำลังจะถึงในไม่ช้า

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โครงสร้างและภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้สภานโยบาย

วัตถุประสงค์และการจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


➥ เอกสารจดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่ายฉบับจริงสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 278