จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 1)

TRFlogo2556

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

14 มีนาคม 2562

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า วันที่ 5 มีนาคม 2562 ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ตราเป็นกฎหมาย และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

โดยร่างพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (กสว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมขึ้นภายใน สกสว. และได้กำหนดให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.) เพื่อจัดทำและกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทั้งหมดในระบบวิทยาศาสตร์ ระบบวิจัยและนวัตกรรม ผ่าน "กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" ทั้งนี้การวิจัยและนวัตกรรมนั้น ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้วย ซึ่งการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของ “สกว.” ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น “สกสว.” ดังกล่าว เป็นการโอนย้ายไปทั้งองค์กรรวมทั้งกองทุนที่มีอยู่

ด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานวิจัยที่สั่งสมเกือบสามทศวรรษ และการบริหารกองทุนที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ สกว.จึงมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันจะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไป

ขณะนี้ สกว. กำลังเร่งพิจารณารายละเอียดการปฏิบัติภารกิจตามกฎหมาย การออกแบบโครงสร้างและระบบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศซึ่งต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ และต้องมีการหารือกับหน่วยงานภาคีที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันและทำงานส่งต่อกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ

ดังนั้นหากการหารือร่วมกันและการออกแบบรายละเอียดต่างๆ ชัดเจนแล้ว สกว. จะรีบนำเรียนชี้แจงต่อประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่ายเป็นระยะๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของ สกว. ต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี และ สกว. มีความเชื่อมั่นในการสานพลังวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และเราก้าวไปสู่อนาคตด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ)
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


➥ เอกสารจดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่ายฉบับจริงสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 1869