จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)

TRFlogo2556

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 3)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

9 เมษายน 2562

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีข้อมูลข่าวสารหลากหลายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันและนำมาซึ่งคำถามมากมาย ดังนั้นจดหมายฉบับที่ 3 นี้ สกว.ใคร่ขอชี้แจงทำความเข้าใจแก่สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับบทบาทใน “การจัดสรรงบประมาณ” และบทบาทใน “การให้ทุน” ซึ่งมีความหมายและบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 3156

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

TRFlogo2556

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 2)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

27 มีนาคม 2562

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ศึกษาทำความเข้าใจร่างพระราชบัญญัตินโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและชัดเจนในบทบาทหน้าที่ใหม่ของ สกว. ในการปรับเปลี่ยนเป็น “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” (สกสว.) โอกาสนี้ เพื่อให้สมาชิกประชาคมวิจัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว. ได้เข้าใจโครงสร้างหน่วยงาน หน่าที่และอำนาจ ภายใต้สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผมจะเล่าภาพรวมดังนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 278

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย (ฉบับที่ 1)

TRFlogo2556

จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ถนนพหลโยธิน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

14 มีนาคม 2562

เรียน สมาชิกประชาคมวิจัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายของ สกว.

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันแล้วว่า วันที่ 5 มีนาคม 2562 ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ผ่านการลงมติเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ตราเป็นกฎหมาย และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
จดหมาย สกว. ถึงประชาคมวิจัยและภาคีเครือข่าย ฉบับที่ 1869

อ่านเพิ่มเติม...

สารจากผู้อำนวยการ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ 2562

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กว่า 4 ปี ที่ประเทศได้เข้าสู่การปฏิรูปในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา ผ่านการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ตลอดจนสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการบูรณาการและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาประเทศโดยมีเป้าหมายประเทศไทย 4.0 โดยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งและผลักดันกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งเพื่อให้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อรองรับการการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพื่อเตรียมคนไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 และเตรียมระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม

เมื่อพิจารณาดรรชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) พบว่าปีนี้ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 ด้วยคะแนน 67.5 ซึ่งดีขึ้นจากปีที่แล้ว 1.3 คะแนน โดยมีอันดับเหนือซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย ตุรกี และบราซิล ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าและตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ในกลุ่ม G20 ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีนวัตกรรมโลก (The Global Innovation Index: GII) ซึ่งเป็นการจัดอันดับด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของ 126 ประเทศทั่วโลก โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) พบว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับการปรับอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 มาเป็นอันดับที่ 44 ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีสำหรับการก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม...