ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ร่วมกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เชิญชวนผู้สนใจ นักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ “ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT”

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมดิจิทัล ภายใต้ ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักพัฒนา นักวิจัย สตาร์ทอัพ และผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT เพื่อขอรับ "ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม IoT"

อ่านเพิ่มเติม...

(เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ) ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ปีงบฯ 2562

TRF-Logo-

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

การรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
“ความหลากหลายทางชีวภาพ”

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) Chinese Academy of Sciences (CAS) และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติ และการสร้างพันธมิตรวิจัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  โดยตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สกว. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Chinese Academy of Sciences (CAS) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์วิจัยที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ฝ่ายวิชาการ สกว. และ CAS ได้จัดให้มี Joint Workshop on Science and Technology Cooperation: Biodiversity มาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย และนักวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านความหลากหลายทางชีวภาพนำเสนอผลงานวิจัย  แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยในโจทย์ที่เป็นความสนใจร่วมกัน และเกิดเป็นโจทย์วิจัยของภูมิภาคและของโลก โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่นักวิจัยไทย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยกำหนดหัวข้อหลัก 4 หัวข้อคือ 1) การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงการสำรวจไปจนถึงการจัดทำบัญชีรายการเชิงลึก (Inventory Biodiversity) 2) การวิจัยระบบนิเวศได้แก่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบและกับสิ่งแวดล้อม หรือแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ป่า ทะเล 3) ชีวผลิตภัณฑ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity-based Bioproducts) และ 4) การแปลงฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Biodiversity)

ในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการขยายความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพไปยัง National Natural Science Foundation of China (NSFC) โดย สกว. และ NSFC ได้เห็นชอบในการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะ Joint Funding ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่ง สกว. คาดหวังว่าการสนับสนุนทุนวิจัยในลักษณะโครงการร่วมไทย-จีน (Joint Project) ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพของนักวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของโลก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs)

Attachments:
File / URLDescriptionDownloads
ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนฯ และ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (DOC)179
ประกาศรับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว., CAS และ NSFC ประจำปีงบฯ 2562 (เลื่อนปิดรับข้อเสนอโครงการ เป็น 19 เม.ย. 2562)28

อ่านเพิ่มเติม...

Call for proposals in the field of Agriculture (topic: Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia). Deadline for proposal submission is May 14th 2019

e-ASIA Joint Research Program (the e-ASIA JRP)
Research Cooperation
in the field of “Agriculture”

on the topic of

“Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in ASIA”

8th Joint Call for Proposals to be submitted by 14th May 2019

The e-ASIA Joint Research Program (hereinafter referred to as the “e-ASIA JRP”) aims to develop a vibrant and collaborative research community in Science and Technology, to promote innovation in the East Asian region, and to contribute to the region’s economic development. As part of the program, the following Member Organizations and Guest Partner of the e-ASIA JRP have agreed to implement a joint call for proposals of multilateral cooperative research activities.

Participating National Funding Organizations (listed in alphabetical order):

Attachments:
FileDescriptionDownloads
8th e-ASIA JRP Guidelines in the field of Agriculture (Conservation, Improvement and Utilization of Animal Genetic Resources in Asia)154
8th e-ASIA JRP Application Form (Form-1E)63

อ่านเพิ่มเติม...

The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme (RGJ) Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) Year 2020” : 15 January – 15 April 2019

THE ROYAL GOLDEN JUBILEE PH.D. PROGRAMME : SCHOLARSHIPS FOR ASEAN STUDENTS (RGJ –ASEAN)
YEAR 2020

The call will be open on 15 January – 15 April 2019

GENERAL INFORMATION

The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme (RGJ)

The Royal Golden Jubilee Ph.D. Programme is a prestigious scholarship scheme funded by the Thailand Research Fund under the Royal Thai government. The RGJ was initiated in 1996 to commemorate the Fiftieth Anniversary of His Majesty the King’s accession to the throne. The goal of the RGJ is to increase the number of Ph.D. holders and to enhance the strengthen of academic research work for the sustainable development of the nation. The RGJ provides students with full
scholarship to pursue Ph.D. study in Thailand with short term research abroad.

Starting in 2017, the RGJ has been open to provide the full RGJ scholarship for the students from ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, and Brunei) to pursue full-time doctoral study in Thailand.

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุนภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครทุน คปก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะประกาศรับสมัครทุนใน 3 รูปแบบ ดังนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
ประกาศรับสมัครทุน คปก. ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 22227

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”
  2. โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  3. Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) 2019” : 1 September– 31 October 2018
  4. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

Page 1 of 10