ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การเปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีใหม่ หากมีการต่อยอดผลงานวิจัยเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้พื้นฐานไปสู่การใช้ประโยชน์จะทำให้ผลงานวิจัยมีคุณค่าและจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการ สกว. ได้สนับสนุนทุนวิจัยพื้นฐานตั้งแต่ระดับนักวิจัยรุ่นใหม่จนถึงนักวิจัยระดับอาวุโส เพื่อให้มีการสั่งสมองค์ความรู้ที่พร้อมจะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติ โดยมุ่งหมายว่านักวิจัยที่เคยรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. ในระดับนักวิจัยรุ่นกลางขึ้นไปจะเป็นนักวิจัยที่มีพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้และมีศักยภาพในการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ สกว. จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างชัดเจน

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RGU_Form_2562.docx)RGU Form 2562แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ (ส่วนที่ 1-2)161
Download this file (Call_for_Papers-RGU_2562.pdf)RGU 2562ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอด...ใช้ประโยชน์ ประจำปีงบฯ 2562 และแบบฟอร์ม (PDF)309

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. โดยโครงการ พวอ. ร่วมกับ Royal Academy of Engineering (UK) ประกาศรับสมัครทุน Industry – Academia Partnership Programme (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton Fund

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประกาศรับสมัครทุน

Industry–Academia Partnership Programme (IAPP)

ภายใต้โครงการ Newton Fund

หมดเขตรับสมัคร 12 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ร่วมกับ The Royal Academy of Engineering สนับสนุนทุน Industry – Academia Partnership (IAPP) ภายใต้โครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund (Newton Fund) เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมาย ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบการศึกษาและการวิจัยด้านวิศวกรรมผ่านการสร้างความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและความเชี่ยวชาญของนักวิจัย/องค์กร/ภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการมีงานทำของบัณฑิต และการส่งผ่านเทคโนโลยีจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อก่อให้เกิดผลด้านการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2562

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการทำงานวิจัยในลักษณะเป็นเครือข่ายวิจัยให้เกิดการดำเนินการวิจัยร่วมกัน (Collaboration) จะก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงในทางวิชาการ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติที่เข้มแข็งจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และได้รับการนำไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ตลอดจนก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในลักษณะที่เป็นเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้จัดให้มี “ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network: IRN)” โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ 5 ปี สกว. (พ.ศ. 2560-2564) และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งระหว่างนักวิจัยในประเทศ และระหว่างนักวิจัยไทยกับนักวิจัยในต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติและช่วยแก้ปัญหาในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศได้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IRN2019_PR_Note.pdf)IRN2019 (PR)ข้อมูลประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนโครงการพัฒนา... ปีงบประมาณ 2562 (แบบย่อ)96
Download this file (IRN-2562_Announcement_[Full].pdf)IRN2019 (Full)ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือ... ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับเต็ม)118
Download this file (01-IRN2019_Summary_Project_Form.doc)Summary Project Form01. แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอโครงการ64
Download this file (02-IRN2019_Concept_Proposal_Form.docx)Concept Proposal Form02. Concept Proposal of Research Program52
Download this file (Attachment-1-Action_Plan_2562.xlsx)IRN2019 Action Planแผนการทำงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 256243

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

TRF-Logo-

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

“การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย (ปีที่ 2)”

1. ที่มาและความสำคัญ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ลงนามและมีคำมั่นร่วมกับนานาประเทศในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และรัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันสังคมไทยยังขาด  องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันของประเทศไทย ภายใต้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ครบถ้วนทุกเป้าประสงค์ ซึ่งองค์ความรู้นี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนยุทธศาสตร์ การหามาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย การจัดลำดับความสำคัญ การพัฒนาตัวชี้วัด และการปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรที่จะต้องทำการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย พร้อมทั้งระบุว่า เป้าประสงค์ (Target) ใด ในเป้าหมายนั้นๆ มีความสำคัญเร่งด่วนกว่ากันอย่างไร และสำรวจทางเลือกของมาตรการเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เป็นไปได้จากประสบการณ์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Call_for_Papers_SDGs_Phase2_20180917.pdf)Call for Papers (SDGs Phase2)ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย “การสำรวจสถานะ...และกฎหมาย (ปีที่ 2)”522

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) โครงการภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัคร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาทุน คปก. เพิ่มเติม รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 เฉพาะสาขา สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หุ่นยนต์ และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (Criteria for Advisor)Criteria for Advisorหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์...รับทุน คปก. รุ่นที่ 21194
Access this URL (Criteria for Research Asst.)Criteria for Research Asst.หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 21170

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. Call for “Scholarships for ASEAN students (RGJ –ASEAN) 2019” : 1 September– 31 October 2018
  2. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท/เอก รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. (เปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว) สกว. ร่วมกับ คอบช. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
  5. สกว. ร่วมกับ คอบช. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า “ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

Page 1 of 9