รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโญบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (TRF_Financial_Audit_Report_2560.pdf)TRF Financial Audit Report 2560รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สกว. ปีงบประมาณ 2560236

อ่านเพิ่มเติม...