วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559

n05วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

n04วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2558

n03วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2558

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2558

n02วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2558

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2558

abcjournal7-1-58วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2558

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

abcjournal6-6-57วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557

abcjournal6-5-57วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือน มีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557

abcjournal6-4-57วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม - เมษายน พ.ศ. 2557

a download ดาวน์โหลด

 

วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ. 2556

abcjournal6-2-56วารสาร วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม พ.ศ. 2556

a download ดาวน์โหลด