จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 126 ปีที่ 21 เดือน มีนาคม - เมษายน 2559

M000125 ทุนมุ่งเป้า คืออะไร? ใครรู้บ้าง?

ประชาคมวิจัยฉบับนี้มาไขข้อข้องใจว่าด้วย “ทุนมุ่งเป้า” หรือ Targeted Research Issues (TRI) แนวทางบริหารจัดการงานวิจัยรูปแบบน้องใหม่ของ สกว. ที่มีพันธมิตรสำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายองค์กร

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 125 ปีที่ 21 เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559

M000125เป็นประจำทุกปีที่นำเสนอผลงานวิจัยเด่นที่ได้รับรางวัลประจำปีที่ผ่านมาคือ ปี 2558 ผลงานเด่น 21 ผลงาน จัดอยู่ในการใช้ประโยชน์ 5 ด้าน ที่ท่านจะได้อ่านโดยสรุป ส่วนรายละเอียดของแต่ละผลงาน ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ สกว. (http://www.trf.or.th) ...

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 124 ปีที่ 21 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2558

M-200000050โรคที่เราสร้างเอง...ฟังดูน่าแปลกใจ ปกติมนุษย์เราสร้างแต่เรื่องดี ๆ ให้กับตัวเอง มาดูกันว่าเราสร้างโรคอะไรได้บ้างในชีวิตที่ยืนยาวของเรา 
-  โรคกระดูกพรุนและภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุน...เป็นผลส่วนหนึ่งจากความเครียดเรื้อรัง แถมการใช้ยาคลายเครียดมาก ๆ จะมีผลลดมวลกระดูกด้วย
-  โรคไตอักเสบ...มีที่มาที่ไปยาวกว่าเพราะเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญอันดับต้นของโรคไตอักเสบ ถึงภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย 
-  โรคเบาหวาน...โรคนี้มีเหตุจากพันธุกรรมและพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวัน สาเหตุอันหลังนี้ “เราสร้างเอง”...

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 123 ปีที่ 21 เดือน กันยายน - ตุลาคม 2558

rescom123ภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบถาโถม มาให้เราได้ทำความรู้จักตั้งแต่ สึนามิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม น้ำแล้ง ดินเลื่อนดินถล่ม...ก่อเกิดความเสียหารุนแรงในหลายประเทศ ประเทศไทยเผชิญกับภัยพิบัติที่กล่าวมาข้างต้นด้วยระดับความเสียหายที่แตก ต่างกันในแต่ละพื้นที่ ภัยธรรมชาติบางชนิดเป็นต้นเหตุของอีกปรากฏการณ์ ส่งผลเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ต่อกันไป ...

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 122 ปีที่ 21 เดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

rescom122ประชาคมวิจัยฉบับส่องโลกมุสลิม เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยและบทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อมุสลิมและอิสลาม หลายประเด็น หลายแนวทางตั้งแต่...เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันออกกลางเข้าใจวิถีอาหรับ...รู้จักการเงินอิสลามที่มีลักษณะพิเศษต่างไปจากการเงินในระบบที่คุ้นชิน พร้อมข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลของการเงินอิสลามที่กำลังมีบทบาทสำคัญในเวทีการเงินระหว่างประเทศด้วยกลยุทธ์เชิงรุก ...

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 120 ปีที่ 20 เดือน มีนาคม - เมษายน 2558

120ประชาคมวิจัยฉบับ...เที่ยวเมืองไทย สไตล์ยั่งยืน...รวบรวมผลงานวิจัย ข้อคิดเห็น บทสัมภาษณ์นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นเป้าหมายและกระบวนการที่มีชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญ ทั้งในฐานะผู้ “ถูกเที่ยว” ผู้พิทักษ์รักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม บ่อยครั้งที่การท่องเที่ยวกลายเป็นภาวะคุมคามวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน ...

 

  

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 14 ปีที่ 20 เดือน เมษายน 2558

s14ประชาคมวิจัยฉบับพิเศษนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระ “การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14” ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการประจำปีของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำมาปรับแก้โครงการวิจัยให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น...

 

 

อ่านบทความในฉบับ

 

 

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 118 ปีที่ 20 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2557

rescom118ประชาคมวิจัยวิจัยฉบับส่งท้ายปี 2557 ขอว่าด้วยเรื่องจริยธรรม...ปัญหาอมตะของสังคมไทยและสังคมโลก เราจะดูกันว่าจริยธรรม 11 วิชาชีพของประเทศไทยมีข้อคิด มุมมอง ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนวทาง กลไกการแก้ไขปัญหาอย่างไร... รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณ ให้ข้อสรุปการวิจัยชุดนี้พร้อมความหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มโนธรรม และธรรมาภิบาล ....บางคำเป็นกรอบคิดกว้าง ๆ หรือความรู้สึก ในขณะที่บางคำเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติ ...

 

  

อ่านบทความในฉบับ

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 117 ปีที่ 20 ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557

rescom117การทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของสังคมไทยในขณะนี้ก็ว่าได้ แต่ในขณะเดียวกันก็นับเรื่องที่น่ายินดีที่มีการตื่นตัวของภาคประชาชนอยู่บ้าง ที่คอย “จับตา” การจัดทำโครงการของภาครัฐในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่โครงการขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ดูได้จากดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันในปี 2557 อันดับการคอร์รัปชันของไทยดีขึ้นมาก จากเดิมอยู่อันดับที่ 102 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 85 จากทั้งหมด 175 ประเทศ แต่...ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่จะทำให้คอร์รัปชันหมดสิ้นไปจากสังคมไทย  แคมเปญ “อย่าให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมไทย” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จะเป็นไปได้หรือไม่? ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของคนไทยทุกคน ...

อ่านบทความในฉบับ

จดหมายข่าวประชาคมวิจัย ฉบับที่ 116 ปีที่ 20 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557

M-023116หนึ่งในปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย คงต้องมี “ยางพารา” ร่วมด้วยอย่างแน่นอน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหนึ่งในหน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ที่ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยด้านยางพารามาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2546 ประชาคมวิจัยฉบับนี้จึงขอนำเรื่องราวของยางพารามาให้ท่านได้อ่านกัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการในวงการยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างคุณวรเทพ วงศาสุทธิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาให้คำแนะนำว่าผู้เกี่ยวข้องในวงจรการผลิตยางพาราต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้าง ...

อ่านบทความในฉบับ

Page 1 of 2