“เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” คู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย

คำนำ

ปัจจุบันการใช้ทรัพยากรทางทะเลมีจำนวนมากขึ้นสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” (Blue Economy) จึงมีบทบาทและถูกกล่าวถึงเป็นประเด็นสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาทางทะเลและชายฝั่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล) และอยู่ในกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดองค์ความรู้ของการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล ทั้งยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ผลประโยชน์แห่งชาติและความมั่นคงทางทะเล หรือ SRI7 กำหนดเป้าหมายเพื่อผลักดันนโยบายการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลและเป็นหนึ่งในภารกิจของ สกว. ในฐานะของหน่วยงานที่ให้การพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยให้เกิดประโยชน์และการจัดการเศรษฐกิจสีน้ำเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย (A Policy Handbook) นี้ได้นำเสนอกรอบแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย เป็นผลผลิตซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการ “การพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย (Blue Economy)” และชุดโครงการ “ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางทะเลแห่งชาติสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG14)” ที่ทาง สกว. ให้การสนับสนุน โดยมี รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการ นำองค์ความรู้จากการศึกษามาเรียบเรียงเป็นกระบวนการจัดการความในรูปแบบคู่มือนำไปสู่สร้างความรู้ความเข้าใจเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลอันสำคัญในอนาคตของประเทศ

ในการนี้ สกว. ขอขอบคุณ คณะผู้เขียน นักวิจัย และคณะทำงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินในบริบทของประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระอันเป็นประโยชน์จากคู่มือนี้จะสามารถต่อยอดแนวคิดการพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจและองค์ความรู้ที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


➥ เอกสารเผยแพร่ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
หนังสือ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” คู่มือการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสีน้ำเงินของประเทศไทย143