15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.- สกอ.

คำนำ

การประสานพลังระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัย เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างนักวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศเป็นจำนวนมาก จนสามารถสร้างประชาคมวิจัย และสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมา

การประสานพลังในการพัฒนานักวิจัยของ สกว. และ สกอ. นี้ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ นับตั้งแต่ปี 2545 ด้วยเป้าหมายคือ มุ่งสร้าง High Caliber Impact-Oriented Researchers และสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมในอนาคต ตลอดจนสร้างประชาคมวิจัยที่เข้มแข็ง

การดำเนินงานมากว่า 15 ปี ของ สกว. และ สกอ. ผลิตผลสำคัญที่ได้คือ สร้างนักวิจัยมืออาชีพมากกว่า 4,000 คน มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากกว่า 5,000 เรื่อง มีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรที่ได้รับแล้วและยื่นจดจำนวน 100 เรื่อง ที่สำคัญได้เกิดนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยที่เรียกว่า "บันไดอาชีพนักวิจัย"

“บันไดอาชีพนักวิจัย” เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยอย่างเป็นลำดับขั้น โดยประกอบด้วยบันได 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ขั้นที่ 2 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ขั้นที่ 3 ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และขั้นที่ 4 ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ทั้งนี้ ได้มีนักวิจัยที่ก้าวเข้าสู่เส้นทางบันไดอาชีพนักวิจัยจำนวนมาก ก่อให้เกิดผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งด้านพาณิชย์ ด้านนโยบาย ด้านสาธารณะ ด้านวิชาการ ด้านชุมชนและพื้นที่ ที่มีความสำคัญและน่าสนใจ ด้วยเหตุนี้ สกว. และ สกอ. จึงได้จัดทำหนังสือ “15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.- สกอ.” โดยนำข้อคิดจากนักวิจัย 15 ท่าน ที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ทุนเมธีวิจัยอาวุโส และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ที่สะท้อนถึงความสำคัญของงานวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) แนวคิดการทำงาน ตลอดจนการเป็นต้นแบบของแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะก้าวเข้าสู่บันไดอาชีพนักวิจัยอย่างมั่นคง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนระบบวิจัยและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

คณะผู้จัดทำ


➥ เอกสารเผยแพร่ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
หนังสือ “15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.- สกอ.”1,203