ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัย เรื่อง

“อุตสาหกรรมการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรถรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย”

ศึกษาโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้สัญญาเลขที่ RDG5820010

คำนิยม

การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์รวมถึงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักวิจัย ผ่านการบริหารจัดการงานวิจัยที่มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” นับเป็นพันธกิจที่สาคัญของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทั้งนี้ สกว. มีฝ่ายเกษตรซึ่งมีพันธกิจและบทบาทโดยตรงในการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรกรรมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยให้การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เฉพาะที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ พร้อมๆ กับให้ความสำคัญในการพัฒนาข้อความรู้ด้านวิชาการในงานวิจัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงพาณิชย์ รวมถึงเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อเสนอนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม

โครงการวิจัยเรื่อง “อุตสาหกรรมการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรถรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย” ศึกษาโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายเกษตร สกว. ภายใต้การดูแลของสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งเนื้อหาจากผลการศึกษาได้ถูกสรุปและสังเคราะห์ขึ้นเป็นเอกสารวิชาการ “ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย” โดยผลจากการศึกษาสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาวางแผนจัดทานโยบายด้านตลาดรถเกี่ยวนวดข้าวและการเช่า เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวไทย

การจัดทำสังเคราะห์ผลการศึกษาจากงานวิจัยขึ้นเป็นเอกสารวิชาการฉบับที่ 12 เล่มนี้ มีสำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” สถาบันคลังสมองของชาติ เป็นบรรณาธิการ ซึ่ง สกว. ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

สกว. หวังว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการกับกับงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมรถเกี่ยวนวดข้าวของประเทศต่อไป

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

คำนิยม

สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ริเริ่มแนวคิดทางวิชาการใหม่ๆ เสนอต่อภาครัฐ อันนาไปสู่การพัฒนาเชิงรุกของประเทศ และรวมถึงสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคเอกชน โดยยุทธศาสตร์และทิศทางการดาเนินงานของสถาบันฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 คือ 1) หนุนเสริมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย 2) ใช้ประโยชน์จากพลังของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม และ 3) วิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษาและการพัฒนาประเทศ

จากยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงนโยบาย ทางสถาบันฯ มีความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดตั้ง สำนักประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย” โดยมี รศ.สมพร อิศวิลานนท์ เป็นผู้ประสานงาน วัตถุประสงค์ส่วนหนึ่ง คือ เพื่อพัฒนาความรู้งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรให้เอื้อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ตอบโจทย์ข้อปัญหาในมิติต่างๆ พร้อมทั้งยกระดับศักยภาพของนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนถอดความรู้และเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยให้กับประชาคมกลุ่มต่างๆ

การจัดทำเอกสารวิชาการจากการสังเคราะห์ผลการศึกษาของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประสานงานฯ เป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลการศึกษาและข้อมูลของงานวิจัยให้ได้เกิดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

สถาบันคลังสมองของชาติขอขอบคุณ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อความรู้ดังกล่าว ทางสถาบันฯ มีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งที่เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่สนใจ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐในการใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายเกษตรของประเทศต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

คำนำผู้เขียน

เอกสารวิชาการเล่มนี้เป็นการสังเคราะห์เนื้อหาจากรายงานวิจัยเรื่อง “โครงการอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเกี่ยวนวดข้าว และการประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว ในเขตภาคกลางของประเทศไทย” โดยมีนักวิจัยประกอบด้วย สาโรช อังสุมาลิน, นุกูล กรยืนยงค์, ศักดา อินทรวิชัย และรังสรรค์ ปิติปัญญา ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณผู้ประกอบการโรงงานผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวต่างๆ ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ผู้ประกอบการรับจ้างเกี่ยวนวดข้าว นายหน้ารับจ้างเกี่ยวนวดข้าว เจ้าหน้าที่บริษัทลีสซิ่ง ผู้จัดงานแสดงรถเกี่ยวนวดข้าว ชาวนาผู้ปลูกข้าว หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ลูกศิษย์ ครอบครัวและญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ผู้ร่วมงาน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ ดร.ดาเรศร์ กิตติโยภาส และ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ ที่ได้ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมเอกสารเล่มนี้

คณะนักวิจัยขอขอบคุณสถาบันคลังสมองของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รศ.สมพร อิศวิลานนท์ ที่ชักนำให้ทำงานวิจัยค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ ที่ช่วยในการประสานงานระหว่างนักวิจัยและสถาบันคลังสมองของชาติ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัย และจัดทำข้อสังเคราะห์ทำให้เกิดเป็นเอกสารวิชาการเล่มนี้

สาโรช อังสุมาลิน
นุกูล กรยืนยงค์

➥ เอกสารวิชาการสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (RDG5820010_The_Academic_Document_No.12.pdf)RDG5820010เอกสารวิชาการหมายเลข 12 “ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถ ... ภาคกลางของประเทศไทย”353