15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.- สกอ.

คำนำ

การประสานพลังระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัย เพื่อให้มีโอกาสทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ยกระดับความเข้มแข็งทางวิชาการ และสร้างนักวิจัยเข้าสู่ระบบการวิจัยของประเทศเป็นจำนวนมาก จนสามารถสร้างประชาคมวิจัย และสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียง เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยร่วมกันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ก่อให้เกิดผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์และมีผลกระทบต่อประเทศเป็นอย่างมา

Attachments:
FileDescriptionDownloads
หนังสือ “15 ปี การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.- สกอ.”1,052

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ : แนวคิดและกรณีศึกษา

เอกสารวิชาการเรื่อง “การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ: แนวคิดและกรณีศึกษา” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอประเด็นแนวคิดการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมุ่งเน้นสู่การสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ผลผลิตหรือผลงานจากการวิจัยจะสร้างประโยชน์เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคมตามเป้าหมายได้ จำเป็นจะต้องมีกระบวนการหรือกลไกในการจัดการเพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับภาคีเป้าหมายในชุมชนหรือในสังคมนั้นๆ เกิดเป็นผลลัพธ์ขึ้นก่อนจึงจะทำให้มีผลสัมฤทธ์เกิดขึ้นตามมา

ผู้เขียนหวังว่าสาระเชิงแนวคิดที่นำมาเสนอในเอกสารเล่มนี้จะเป็นแนวทางและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกลุ่มนักวิจัยและองค์กรบริหารจัดการทุนวิจัย ในการออกแบบงานวิจัยและการใช้เป็นแนวทางในการติดตามสร้างธรรมาภิบาลในระบบการบริหารงานวิจัยต่อไป

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารวิชาการหมายเลข 14 การจัดการงานวิจัยสู่ผลลัพธ์... แนวคิดและกรณีศึกษา3,748

อ่านเพิ่มเติม...

คู่มือระบบการผลิตมะละกออุตสาหกรรม

ในการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันตั้งแต่ ผู้ปลูกหรือเกษตรกร ผู้รวบรวมผลผลิต ผู้รับซื้อ และผู้แปรรูปมะละกอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น มีความเข้าใจในการผลิตหรือการปลูกเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ผู้รับซื้อกำหนด คณะวิจัยจึงได้จัดทำคู่มือ การผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม ที่ให้ข้อมูลมาตรฐานการรับซื้อผลผลิต วิธีการรับซื้อ การคัดเกรด และ ปัจจัยที่จะช่วยให้การปลูกมะละกอส่งโรงงานประสบความสำเร็จ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจแหล่งปลูก โรงงานรับซื้อมะละกอ โรงปอกมะละกอเพื่อทำมะละกออบแห้ง รวมทั้งการสัมภาษณ์ตัวแทนของโรงงานรับซื้อมะละกอ เจ้าของโรงปอกมะละกอ และเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตมะละกอเพื่ออุตสาหกรรม ที่น่าจะเป็นประโยชน์ตั้งแต่ผู้ปลูกจนถึงผู้บริโภค

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารเผยแพร่ : คู่มือระบบการผลิตมะละกออุตสาหกรรม746

อ่านเพิ่มเติม...

เสียงคน เสียงช้างป่า : แนวโน้มการตอบสนองของชุมชน ต่อการจัดการปัญหา ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในประเทศไทย

เสียงคน เสียงช้างป่า:

แนวโน้มการตอบสนองของชุมชน ต่อการจัดการปัญหา ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในประเทศไทย

Human and Elephant Voices: Communities Responses toward Human-Elephant Conflict Management Strategies in Thailand

Attachments:
FileDescriptionDownloads
หนังสือ “เสียงคน เสียงช้างป่า : แนวโน้มการตอบสนองของชุมชน ...ประเทศไทย”1,203

อ่านเพิ่มเติม...

สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง : พัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ

“สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง :
พัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ”

ผศ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์, สุภรต์ จรัสสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
คำจำกัดความของ “ครอบครัว” ที่ถูกท้าทาย
มิติ “ครอบครัว” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...และตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
สถานเลี้ยงเด็กในบริบทสังคมเมือง : พัฒนาการเพื่อความมั่นคงของชาติ299

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร : สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม่

“เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร :
สมดุลชีวิตและงานของคนรุ่นใหม”

ผศ.ดร. มนสิการ กาญจนะจิตรา, น.ส.กัญญาพัชร สุทธิเกษม,
น.ส.รีนา ต๊ะดี
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
คำจำกัดความของ “ครอบครัว” ที่ถูกท้าทาย
มิติ “ครอบครัว” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...และตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เมื่องานรัดตัว จะสร้างครอบครัวได้อย่างไร : สมดุล...คนรุ่นใหม่228

อ่านเพิ่มเติม...

ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

“ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”

ภูเบศร์ สมุทรจักร, ธีรนุช ก้อนแก้ว และริฎวัน อุเด็น

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21
คำจำกัดความของ “ครอบครัว” ที่ถูกท้าทาย
มิติ “ครอบครัว” ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม...และตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย661

อ่านเพิ่มเติม...

ไดอารี่ สกว. 2018

ปี 2560 ประเทศไทยได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศอย่างเต็มรูปแบบในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา เพื่อเตรียมการเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2579 และเป็นปีแรกที่ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวอย่างบูรณาการภายใต้กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบาย Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะเดียวกันการปฏิรูปและการบูรณาการระบบวิจัยของประเทศได้เดินหน้าต่อไปอย่างเข้มข้น ผ่านการดำเนินการของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ซึ่งส่งผลให้ระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการพัฒนาประเทศมีความก้าวหน้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ดรรชนีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) ประจำปี 2560 ของประเทศได้รับการจัดอันดับให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว 2 อันดับ โดยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 137 และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากประเทศสิงค์โปร์ โดยตัวบ่งชี้การพัฒนาประเทศด้านนวัตกรรม (Innovation) และด้านความพร้อมเทคโนโลยี (Technological Readiness) ได้รับการจัดอันดับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
ไดอารี่ สกว. 2561288

อ่านเพิ่มเติม...

ธุรกิจการเกษตรบนพื้นที่สูงกับความยั่งยืน บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา

เอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัย เรื่อง

“รูปแบบธุรกิจการเกษตรในพื้นที่สูงและการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้สัญญาเลขที่ RDG5920001

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารวิชาการหมายเลข 13 “รูปแบบธุรกิจการเกษตรใน... บทเรียนและข้อเสนอในการพัฒนา”585

อ่านเพิ่มเติม...

ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

เอกสารฉบับนี้ เป็นการสังเคราะห์จากงานวิจัย เรื่อง

“อุตสาหกรรมการผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวและการประกอบการรถรับจ้างเกี่ยวนวดข้าวในเขตภาคกลางของประเทศไทย”

ศึกษาโดย รศ.ดร.สาโรช อังสุมาลิน และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้สัญญาเลขที่ RDG5820010

Attachments:
FileDescriptionDownloads
เอกสารวิชาการหมายเลข 12 “ธุรกิจการผลิตและการรับจ้างรถ ... ภาคกลางของประเทศไทย”666

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 3