เอกสารจากงานประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกว. และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย กรอบคิด เครื่องมือ กลไก และภาคี

pic20151221

TRFlogo2556

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกว. และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

กรอบคิด เครื่องมือ กลไก และภาคี

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ณ ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรม Pullman Bangkok King Power

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01-doc20151221.pdf)01-doc20151221.pdfRU วิชาการ : อย่างไรจึง รู้จริง ใช้จริง โดย ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ755
Download this file (02-doc20151221.pdf)02-doc20151221.pdfRU ชุมชนและพื้นที่ : รับมือความท้าทาย โดย ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์377
Download this file (03-doc20151221.pdf)03-doc20151221.pdf RU นโยบาย : นโยบายสิ่งแวดล้อม โดย ดร. บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์427
Download this file (04-doc20151221.pdf)04-doc20151221.pdfRU สาธารณะ : ความคาดหวังของสังคม โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์673
Download this file (05-20151221.pdf)05-20151221.pdfRU พาณิชย์ : การก้าวข้ามหุบเหวมรณะ โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์815
Download this file (06-20151221.pdf)06-20151221.pdfการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (RU) โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ440
Download this file (07-20151221.pdf)07-20151221.pdfพันธกิจใหม่ สกว. และ กระบวนการขับเคลื่อน SRI โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล1143
Download this file (08-20151221.pdf)08-20151221.pdfพันธกิจใหม่ สกว. และ กระบวนการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล โดย ดร.จันทรวิภา ธนะโสภณ710

บทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด

00112255801หนังสือบทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ

หนังสือเรื่องบทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด จากชุดโครงการวิจัยระบบการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อความมั่นคงระดับจังหวัด หนังสือเล่มนี้ได้สรุปเนื้อหาจากการศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาคมในการนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนากระบวนการวางแผนทรัพยากรน้ำในระดับชุมชน สู่จังหวัด และการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางสารสนเทศมาช่วยวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำใช้ในพื้นที่ให้เหมาะสมขึ้น

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (water_booklet.zip)water_booklet.zipบทเรียนจากการวางแผนจัดการน้ำระดับชุมชนสู่ระดับจังหวัด615

แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม”

001122558

แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ

เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบบการจัดการแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปสาระจากผลการศึกษาของโครงการแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อมเอกสารวิชาการชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถนำกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (AW_SRI.zip)AW_SRI.zipแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ ฯ756

What R U Doing?

whatrudoingเอกสาร What R U Doing ?

การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือ Research Utilization (RU) คือการนำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่ ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใหม่ ทางแก้ปัญหาใหม่หรือแม้กระทั่งนำความรู้ไปต่อยอดเป็นความรู้ใหม่

ปัจจุบันมีงานวิจัยที่อยู่ในคลังข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ด้านต่างๆ นับหมื่นชิ้น คงไม่มีประโยชน์อะไรหากเราทิ้งให้งานวิจัยเหล่านี้ฝุ่นจับอยู่บนหิ้งทั้งที่เราสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปต่อยอด ช่วยพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของผู้คนทั้งทางตรงทางอ้อม

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (whatRUdoing.zip)whatRUdoing.zipเอกสาร What R U Doing?673

การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม

frontการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม 

เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้เขียน:
นพพล วิทย์วรพงศ์, ธัชนันท์ โกมลไพศาล, จูน เจริญเสียง, ดนุพล อริยสัจจากร, นณริฏ พิศลยบุตร, ภาณุทัต สัชฌะไชย, จิตติชัย รุจนกนกนาฏ, ณัชชา ลิมสถายุรัตน์

บรรณาธิการ:
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (OFDI-V2.pdf)OFDI-V2.pdfการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม6341

การออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยกำหนดการออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น

OFDI-Coverการออกไปลงทุนในต่างประเทศของไทย: การวิเคราะห์แนวโน้ม ปัจจัยกำหนดการออกไปลงทุนและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เอกสารจากชุดโครงการ “การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย” ในความสนับสนุนของสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้เขียน:
จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว, กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, นิพิฐ วงศ์ปัญญา, Pavida PANANOND, Alvaro CUERVO-CAZURRA, กิริยา กุลกลการ, ธนะพงษ์ โพธิปิติ

บรรณาธิการ:
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์, อาภากร นพรัตยาภรณ์

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (OFDI-V1(19-05-2558).zip)OFDI-V1(19-05-2558).zip 6648

แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย: เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน

doc040857-02doc040857-01เอกสารเผยแพร่ โดยสำนักประสานงานชุดโครงการ
“งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้เขียน:  เออวดี เปรมัษเฐียร

บรรณาธิการ:
สมพร อิศวิลานนท์
ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์
ชมพูนุท สวนกระต่าย

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Publication_No6_EnergyCrop.pdf)Publication_No6_EnergyCrop.pdf 5738

เอกสารข้อสรุปจากงานสัมมนา “ข้าวไทยกับอำนาจเหนือตลาดโลก”

203525326523เอกสารข้อสรุปจากงานสัมมนา “ข้าวไทยกับอำนาจเหนือตลาดโลก” วันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องออร์คิด โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ


จัดโดยสำนักประสานงานชุดโครงการ “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (pressrelease_seminar240956.zip)pressrelease_seminar240956.zip 604

Workshop on South – East Asian Agri Benchmark Rice Network

ricenetworkสำนัก งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ  สถาบันคลังสมองของชาติ และ Institute  of  Farm  Economics  ประเทศเยอรมันนี (Agri  benchmark Cash  Crop) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ South –East Asian Agri  Benchmark Rice Network”  ระหว่างวันที่ 19 -22 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น  เพื่อนำเสนอสถานการณ์ปัจจุบันในด้านการผลิต  การค้า  และนโยบายเรื่องข้าวของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นแหล่งผลิต ข้าวส่งออกของโลก  ครอบคลุมประเทศไทย  เวียดนาม พม่า  ลาว และกัมพูชา  อันจะนำมาซึ่งการรวมตัวเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการต่อไปใน อนาคต  โดยเชิญตัวแทนจากกลุ่มประเทศดังกล่าวเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็น
 
การ ประชุมครั้งนี้มี  เครือข่ายนักวิจัย  นักวิชาการ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 43 คน จากกลุ่มประเทศเครือข่าย เช่น  พม่า  ลาว  กัมพูชา  เวียดนาม  ไทย  และเยอรมัน
 
ซึ่ง ในการประชุมมีการบรรยายพิเศษ และนำเสนอในเรื่องข้าว และมุมมองด้านนโยบาย จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ Prof.Dr Peter  Timmer  จาก มหาวิทยาลัย Harvard, Dr. Yelto  zimmer จาก agri benchmark Cash Crop  ดร. นิพนธ์  พัวพงศกร  จาก TDRI  และ รศ.สมพร  อิศวิลานนท์ จาก สถาบันคลังสมองของชาติ
 
เอกสารฉบับนี้จึงรวบรวมข้อมูลจากการประชุมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวไว้ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
 
Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (ricenetwork.zip)ricenetwork.zip 1540

เอกสารประกอบการประชุม การประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย

เอกสารประกอบการประชุม การประกาศผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย วันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค
ผศ.วุฒิพงศ์

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (2013-03-14-02-53-56.zip)2013-03-14-02-53-56.zip 702

Page 1 of 2