เปิดเวทีเสวนา ตั้งรับความเสี่ยงภัยแล้ง ’62

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย ศูนย์ประสานงานและพัฒนางานวิจัยด้านโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (THAI GLOB) จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดเวทีเสวนา “เตรียมรับความเสี่ยงภัยแล้ง 2562” เวทีสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาความแห้งแล้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญในปี พ.ศ. 2562 และในอนาคต เพื่อร่วมกันวางแผนการตั้งรับและแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. พร้อมด้วย นางอนงค์ ชานะมูล ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน Global Warming Forum ครั้งที่ 1/2562 เสวนาประเด็น “เตรียมรับความเสี่ยงภัยแล้ง 2562” ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เพื่อสื่อสารข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ์ความแห้งแล้ง ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น สร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาความแห้งแล้งที่ประเทศไทยต้องเผชิญในปี พ.ศ. 2562 และในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์และการเรียนรู้จากภาวะความแห้งแล้งในอดีต โดยมีเข้าร่วมประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร ผู้แทนจากท้องถิ่นและภาคประชาชน

ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 9 ของประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในระยะยาวจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีเดียวกันนี้ ประเทศไทยได้เผชิญวิกฤตภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ 20 ปี ทั้งนี้เกิดจากน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และยังประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วง เนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ วิกฤตดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความแห้งแล้งและขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง ในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายมากถึง 29 จังหวัดที่ต้องประกาศเป็นเขตผู้ประสบภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) และ 51 จังหวัดที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 2.87 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 15,514.65 ล้านบาท สร้างความเสียหายต่อภาคเศรษฐกิจและการเกษตรเป็นอย่างมาก

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกที่เผชิญกับสภาวะความแห้งแล้ง และมีแนวโน้มที่จะเกิดถี่ขึ้นและรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม จากการเกิดภาวะความแห้งแล้งทั่วโลกและในประเทศไทย อีกทั้งปี พ.ศ. 2562 นี้ ยังมีรายงานจากหลายหน่วยงานว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้จะมาเร็วกว่าทุกปี และคาดการณ์ว่าปริมาณฝนตกจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ จึงทำให้ในปีนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งทุกภูมิภาค

ทั้งนี้เวทีเสวนาดังกล่าว ได้รับเกียรติวิทยากรร่วมเสวนา ประกอบด้วย ดร.ชลัมภ์ อุ่นอารีย์ จากกรมอุตุนิยมวิทยา ดร.กนกศรี ศรินนภากร จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร จากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ จากศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเวทีนี้ถือเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีในการมองภาพรวมสถานการณ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันก่อให้เกิดปัญหาภัยแล้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร่วมกัน เพื่อที่จะยกระดับข้อมูลให้สอดรับกับสภาวะภัยแล้งให้สามารถเรียนรู้วิเคราะห์และเป็นประเด็นท้าทายที่นำผลลัพธ์ที่ได้ไปกำหนดทิศทางเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความแห้งแล้งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 

เปิดเวทีเสวนา ตั้งรับความเสี่ยงภัยแล้ง’62 2 เมษายน 2562 รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว....

โพสต์โดย สกว. เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400