ไทยร่วมงาน COP24 หนุนพลังเยาวชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไคลเมทเชนจ์

ระหว่างวันที่ 2–14 ธันวาคม 2561 เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ มีการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ในการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญคือ การออกกฎกติกาใหม่เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนตามข้อตกลงปารีส ปี 2015 (พ.ศ. 2558)

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ พร้อมด้วย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) หน่วยงานตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมเยาวชนเพื่อขับเคลื่อนตระหนักรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. ดร.แฟรดาซ์ มาเหล็ม ผู้อำนวยการกลุ่มพันธกรณีระหว่างประเทศ สส. นายสมบัติ พัฒนะวาณิชนันท์ หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติการใช้ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ นายพุทธิศักดิ์ พนมสารนรินทร์ นักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ตัวแทนเยาวชนไทยผู้ผ่านชนะการประกวดโครงการ YTEN เยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมการเสวนา โดยข้อสรุปของเวทีประชุมนี้ระบุว่า “เยาวชนไทย” ถือเป็นกลุ่มคนที่มีพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังคม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อเรื่องนี้ สกว. กฟผ. และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมที่จะร่วมกันสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับโอกาสแสดงความคิดเห็นและบทบาทตามบทบาทภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกัน

ด้าน นายพุทธิศักดิ์ เยาวชนทูตสิ่งแวดล้อมไทย YTEN กล่าวว่า เยาวชนถือเป็นกลุ่มคนที่นับเป็นข้อต่อที่จะสามารถปลุกพลังคนในวัยเดียวกัน รวมถึงกลุ่มต่างวัยในสังคมไทยให้หันมาตระหนักและให้ความสำคัญถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คืบคลานมาครอบคลุมทุกหย่อมหญ้าบนโลก ถึงเวลาแล้วที่ประชากรโลกรวมถึงประชาชนคนไทยหันมาตระหนักถึงปัญหานี้ โดยตนคาดหวังว่าจะมีการดำเนินการร่วมกันของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อสร้างการขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาที่ทั่วโลกให้สำคัญและกำลังจับตาอย่างปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้อย่างเข้มแข็ง

 

ไทยร่วมงาน COP24 หนุนพลังเยาวชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหไคลเมทเชนจ์ เมื่อวันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวีตเซ...

Posted by สกว. on Saturday, December 8, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400