นักวิจัยไทยพัฒนาแอพพยากรณ์ฝนแม่นยำ มุ่งเตือนภัยธรรมชาติและแก้ปัญหาน้ำ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดประชุมนำเสนอผลการวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ” โดยมี รศ.ดร.ชนาธิป ผาริโน ผอ.ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว. เป็นประธานในการเปิดงาน

ผศ. ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี นักวิจัยจากโครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิศวกรรมอวกาศและระบบบโลก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบรับรู้ระยะไกลหยาดฟ้าจากดาวเทียมเพื่อผลิตแผนที่แสดงปริมาณฝนที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงครอบคลุมประเทศไทยเพื่อใช้ในการเตือนภัยธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ” กล่าวว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยธรรมชาติขนาดใหญ่หลายครั้ง อาทิ แม่น้ำโขงตอนล่างมีระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในฤดูหนาวของปี 2552 มหาอุทกภัยในกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา–ท่าจีน ในปี 2554 หรือภัยแล้งในปี 2559 อุทกภัยในภาคใต้ปลายปี พ.ศ.2559 ถึงต้นปี พ.ศ.2560 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไม่มีประสิทธิภาพ การพยากรณ์อากาศขาดความน่าเชื่อถือ ผลการพยากรณ์อากาศมีลักษณะกว้างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้เกิดสภาพอากาศแบบสุดโต่งบ่อยครั้งขึ้น ปัญหาภัยแล้งและพายุจะมีความรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ ข้อมูลหยาดน้ำฟ้าและการพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ จึงถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการน้ำและภัยธรรมชาติ

โครงการวิจัยดังกล่าวจึงดำเนินการขึ้นเพื่อพัฒนาระบบผลิตแผนที่รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปี ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยในวงกว้างผ่านทางโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ระบบ Android และ iOS และเว็บไซต์โดยดำเนินการเข้าหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบรับรู้ระยะไกลและ App ที่พัฒนาขึ้น เช่นกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรุงเทพมหานคร  กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุตุนิยวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดการนำระบบคาดคะเนอย่างแม่นยำที่เกิดขึ้นไปใช้จริงในภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400