เปิดบ้านสถาบันวิจัยฯกับงานระดับชาติครั้งที่ 1

 

          ฉบับนี้ขอเปิดพื้นที่แนะนำ สถาบันวิจัยและพัฒนา หนึ่งในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และวิทยาการทันสมัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกที่เข้มแข็งโดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำเอาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางาน พัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่นอกจากเป็นเลิศในด้านการศึกษาแล้ว ยังต้องการให้เป็นแหล่งวิจัย ค้นคว้า ทดลอง กระบวนการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆให้กับนักศึกษา


          สถาบันวิจัยและพัฒนา เดิมชื่อ ศูนย์วิจัยและบริการทางการศึกษา จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและบริการทางการศึกษา รวมทั้งประสานงานรับนักศึกษาภาคพิเศษ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากวิทยาลัยครูได้ปรับสภาพเป็น"สถาบันราชภัฎ" ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ.2538 และเมื่อสถาบันราชภัฎ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฎ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้เปลี่ยนสถานะเป็น สถาบันวิจัยและพัฒนาดังในปัจจุบัน


          การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 1 เรื่อง "สหวิทยาการ งานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" วันที่ 19-20 สิงหาคมศกนี้ เป็นหนึ่งโครงการที่ตอบสนองพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการส่งเสริม สนับสนุนผลงานวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดเวทีระดับชาติให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้ามาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา มนุษยศาสตร์ การบริหารและจัดการ


          วันแรกของงานคือ 19 สิงหาฯศกนี้ เริ่มตั้งแต่เช้าหลังเคารพธงชาติเปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานไปจนถึง 9.00 น. ซึ่งจะเป็นพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและมอบรางวัลวิจัยดีเด่น ต่อด้วยการปาฐกถานำโดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง" ข้อมูล -ทิศทางงานวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานราก" หลังจากนั้นตามด้วยเวทีเสวนาในหัวข้อเรื่อง "สหวิทยาการงานวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" โดย รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ศ.ดร.สายชล เกตุษา ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2552 และนายชลอ เอี่ยมสุทธิ์ ผู้นำชุมชนดีเด่นและนักวิจัยท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นผู้ดำเนินการเสวนา


          ภาคบ่ายนอกจากการเปิดโอกาสให้ชมผลงานวิจัยบนแผ่นโปสเตอร์แล้ว ยังจะมีการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่มย่อยแบ่งตามสาขาต่างๆ โดย กลุ่มที่ 1 เป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มที่ 3 สาขาการศึกษาและการเรียนการสอน กลุ่มที่ 4 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 5 สาขาการบริหารและการจัดการ


          วันที่ 20 สิงหาฯ วันที่สองของงาน เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยต่อจากวันที่ 19 และมีการเสวนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยังยืนด้วยกระบวนการวิจัย โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและตัวแทนภาคประชาชน


          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ใคร่ขอเรียนเชิญผู้อ่าน ประชาชน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าชมผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์และนักศึกษา ที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเปิดรับองค์ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตและท้องถิ่นต่อไป

 

ที่มา : แนวหน้า ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553