มหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

          กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อการดำเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการกำหนดและพัฒนาชุดโครงการวิจัย และกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ตลอดจนรับผิดชอบการบริหารจัดการและการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2553 เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่ 5 ชุด ได้แก่


          1.โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          2.โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาครูและคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
          3.โครงการวิจัยและพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีงานทำและเสริมสร้างเศรษฐกิจ
          4.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอิสลามศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
          5.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


          กระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองโจทย์การพัฒนาในพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคมมิติทางศาสนา วัฒนธรรม และโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งต้องรวมพลัง ประสบการณ์ และเครือข่ายการปฏิบัติงานของทุกหน่วย ทุกระดับ ทุกสังกัด เพื่อเสริมสร้างกระบวนการวิจัยให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ต่อเนื่อง


          นับแต่ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุดโครงการวิจัยรวมทั้งสิ้น 35 ชุดโครงการย่อยทั้งนี้ เพื่อเป็นการรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการวิจัยที่จะนำไปใช้ในสถานศึกษาต้นแบบ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขากระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดงานมหกรรมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร


          ผลสำเร็จของการวิจัยฯ จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทางการศึกษาที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทุกท่านจะมีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ....ด้วยการเข้าร่วมงานมหกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในครั้งนี้

 

ที่มา : มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2553

​