สกว. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด “Super Doctor” สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.)"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

ผู้อำนวยการโครงการ คปก. กล่าวว่า โครงการ Super Doctor ดำเนินการขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดิทัศน์ เผยแพร่การดำเนินการ ระยะที่ 2 ของ คปก.  ผ่านสื่อที่มีที่เนื้อหาที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย ไปยัง “กลุ่มคนรุ่นใหม่” และสาธารณชน ได้รับทราบข้อมูลการดำเนินการระยะที่ 2 ของ คปก. ที่มุ่งเน้นการผลิตนักวิจัยระดับปริญญาเอกและผลงานวิจัยในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน สอดคล้องกับการเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทิศทางการพัฒนาประเทศที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ปรับทุก 5 ปี ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (ประเทศไทย 4.0) เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต

จากการตัดสินของคณะกรรมการ ผลการประกวดประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมข้าวมันไก่ ประกอบด้วย 1. น.ส.นลินรัตน์ พัชนี 2. น.ส.ศุภัชฌา ใช้สติ 3. น.ส.ญานิกา สงวนดิสกุล จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Memory ประกอบด้วย 1. น.ส.นิตยา เรืองสีเหมือน 2. น.ส.สุพรรษา ดอนพรหมมะ 3. น.ส.ฉัตรกมล ปิทอง จาก ม.ราชภัฏนครปฐม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Power Buff Girl ประกอบด้วย 1. นางสาวนรมน ศศิศุภเศรษฐ 2. นางสาวพิมพ์วิมล รวิพรนันทภัค 3. นางสาวอิงฟ้า อินทร์ผ่อง จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมมาเรียนไหมวันนี้ ประกอบด้วย 1. นางสาวนิรชา ทรงกิตติธรรม 2. นางสาวธันย์ชนก หัตถีกุล 3. นางสาววีรินทร์ รัตนภัณฑ์พาณิชย์ จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ ทีม Day one ประกอบด้วย 1. นายวุฒิชัย พลพิทักษ์ 2. นายภราดร ตรีรัตน์ 3. นายพิพัฒน์พงศ์ นามรักษ์ จาก ม.ราชภัฏนครปฐม

ผลการประกวดประเภทสื่อวิดีทัศน์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม DRU LISM (ดีอาร์ยู ริซึม) ประกอบด้วย 1. นางสาวนันทิดา สุขเจริญ 2. นายทศพล ฉิมวัย 3. นายธนนธรณ์ น้อยดีธพัทธ์ จาก ม.ราชภัฏธนบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมตู้หู (Tuhoo) ประกอบด้วย 1. นางสาวคีตวัน วิยาภรณ์ 2. นางสาวนงนภัส โตวิทยะ 3. นางสาวอิชยา แดงไพสิฐ์ จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ทีม n.o.k นางสาวสมรัก แซ่ลี้ จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Game Over ประกอบด้วย 1. นางสาวพิมพ์ชนก สุขมาก 2. นางสาวรัสรินทร์ พิพัฒน์ธันยา จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ ทีมแทนนัทอ๊อฟ ประกอบด้วย 1. นายกฤติกร งามสิริวงศ์ 2. นายฉัตรบดินทร์ แก้วสว่าง 3. นายศุภณัฐ ชนะอุดมสุข จาก ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการดังกล่าว  โครงการ คปก.จะนำสื่อสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ตรงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อสร้างบุคลากรที่สอดรับกับความต้องการของประเทศต่อไป

 

สกว. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด “Super Doctor” สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก 28 สิงหาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร...

Posted by สกว. on Tuesday, August 28, 2018

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400