สกว. เปิดเวทีวิชาการสัญจร 4 ภาค ดึงงานวิจัยจากหิ้งสู่ไทยแลนด์ 4.0

สกว. เดินหน้าจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” กระตุ้นนักวิชาการให้ทำงานวิจัยรองรับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ต่อยอดงานสู่การสร้างนวัตกรรมและช่องทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ตลอดจนทิศทางการรับทุนวิจัยและการขอตำแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่

ศ. ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยถึงการจัดโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561 ว่า สกว. เล็งเห็นความสำคัญของการนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จึงต้องการให้นักวิจัยตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีรากฐานที่เข้มแข็งก่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้เกิดผลสำเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สกว. จึงจัดงานประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยทราบถึงยุทธศาสตร์การจัดสรรทุนรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาลตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” รวมถึงเพิ่มเติมแนวทางในการผลักดันงานวิจัยเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างสมบูรณ์

“สถานการณ์ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคแห่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันแบบก้าวกระโดด ทุกประเทศล้วนกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความทันสมัยของเทคโนโลยี เช่นเดียวกับประเทศไทยที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนในการเร่งผลักดันประเทศให้มีความก้าวหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมในระดับสากล งานวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง”

นอกจากเป็นการประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยแล้ว โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” ยังมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ความรู้เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการและบทความวิจัยอย่างมีคุณภาพ เช่น แนวทางการเขียนที่มีชั้นเชิง สะท้อนผลกระทบเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน กระตุ้นนักวิจัยให้ความสำคัญกับการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถเกิดเป็นนวัตกรรม เป็นต้น รวมถึงชี้แนะแนวทางการต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และแนะนำเส้นทางการเข้าสู่ภาคธุรกิจ ภายใต้การดูแลจากเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย เช่น แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงานวิจัยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายวิชาการ สกว. และนักวิจัยได้มีโอกาสซักถามถึงระเบียบข้อปฏิบัติและเกณฑ์ต่างๆ ของการรับทุน

เวทีแรกของโครงการจะจัดขึ้นที่ภาคกลาง วันที่ 10-11 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น, ภาคเหนือ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารของฝ่ายวิชาการ การขอตำแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่ของ สกอ. การบรรยายเรื่อง “นักวิจัยพี่เลี้ยง : เข็มทิศนำทางชีวิตนักวิจัย”, “เทคนิคการนำเสนองานวิจัยภาษาอังกฤษให้ได้การตอบรับ” และ “ทำอย่างไรงานวิจัย “ไม่” ขึ้นหิ้ง : การพัฒนานวัตกรรมและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์” การขอและสืบค้นทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0 และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ สกว. : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรม

ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 06 4954 9978
เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ศกนี้


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400


➥ โปสเตอร์ประกาศ (PDF) สามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (2nd_Academic_Division_Conference_on_Tour_Poster.pdf)Posterโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2”949