รายงาน: หลากแพร่งทางออกการศึกษาไทย

จากความสำเร็จของภาพยนตร์สั้น “เรื่องสยองการศึกษาไทย” ซึ่งสะท้อนปัญหาของระบบการศึกษาไทยอันชวนสยองขวัญ สู่ Knowledge Farm Talk คุยฟาร์มรู้ ครั้งที่ 2 “7 แพร่ง ทางออกการศึกษาไทย” ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการศึกษา ทั้งนักวิชาการ นักการศึกษา ครู และนักเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไป มาร่วมกันถกหา ‘ทางออก’ ให้กับระบบการศึกษาไทย

เรื่องสยองการศึกษาไทยในชีวิตจริง

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. “ล้อมวงหาทางออกการศึกษาไทย” กับ ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์จำรัส ช่วงชิง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเสถียร จังหวัดยโสธร รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. และ คุณพริษฐ์ ชิวารักษ์ (เพนกวิน) อดีตเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ Knowledge Farm - ฟาร์มรู้สู่สังคม โดย สกว.
http://knowledgefarm.in.th/thai-education-reform/

ที่มา : รายงาน: หลากแพร่งทางออกการศึกษาไทย จากเว็บไซต์ Knowledge Farm - ฟาร์มรู้สู่สังคม โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

เรื่องสยองการศึกษาไทยในชีวิตจริง Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม ภายใต้การสนับสนุนของ สกว. “ล้อมวงหาทางออกการศึกษาไทย”...

Posted by สกว. on Sunday, November 26, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400