“ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ละครเยาวชนได้รับรางวัล Special Mention จากเทศกาลละครกรุงเทพฯ ปี 2017

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการวิจัย “การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองขอเยาวชนเชื้อชาติพม่าในมหาชัย จ.สมุทรสาคร” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยวิจัยมนุษยศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนทุนวิจัย (สกว.) จัดแสดงละครเยาวชน เรื่อง “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

ผลงานละครเรื่องดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของนักการละครและกลุ่มองค์กรในพื้นที่โดยมี น.ส.เสาวนีย์ วงศ์จินดา กำกับการแสดง และ อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์

“ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” เป็นการแสดงของเด็กและเยาวชนเชื้อชาติพม่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร โดยมีเจตนารมณ์ที่จะถ่ายทอดให้สังคมได้มองเห็นศักยภาพของเยาวชนมอญพม่าในพื้นที่ อ.มหาชัย ซึ่งตั้งใจสื่อสารความคิดเกี่ยวกับสิทธิความปลอดภัย และมีการพัฒนาบทละครจากเรื่องราวชีวิตในชุมชนของตัวเด็ก ตัวของเยาวชนพม่าที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทย ผ่านตัวละคร “ปลา” ซึ่งเป็นสินค้าประมงพื้นถิ่นของชาวมหาชัย นอกจากนี้เรื่องราวทั้งหมด ยังเป็นการร่วมมือกันแต่งจากความคิดเห็น ความคิด ความอ่านขอเยาวชนและนักวิจัย ไปจนจบเรื่อง ความละเมียดละไมในการถักทอเรื่องราวและกระบวนการทำงานวิจัย ทำให้ละครเรื่องนี้ได้รับรางวัล Special Mention จากเทศกาลละครกรุงเทพฯปี 2017

อาจารย์กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิน นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์ ได้ให้ทัศนะสั้นๆไว้ว่า “ปลา...ที่ไม่มีขาเดิน” เป็นละครเด็กที่ผู้ใหญ่ดูแล้วจุก สำหรับผู้สนใจ ติดตามชมได้อีกครั้งในวันที่ 14 มกราคม 21560 ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ. สมุทรสาคร


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400