เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์”

เมื่อวันที่ 8 – 9 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring Aesthetic Dimensions in the Humanities) ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บัวศรี

โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดงานว่า การประชุมทางวิชาการโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์หลักคือกาสร้างเวทีวิชาการระดับชาติให้เป็นที่เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้แก่นักวิชาการทุกรุ่นได้มีโอกาสเสนอผลงานที่เอื้อต่อการทำความเข้าใจและการถกเถียงอภิรายประเด็นต่างๆในทางมนุษยศาสตร์และในสังคมร่วมสมัยจากมุมมองของศาสตร์และศิลป์สาขาต่างๆ โดยการประชุมที่จัดขึ้นนี้เป็นการทำงานร่วมกันของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

ด้าน รศ.ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านมนุษย์ศาสตร์ สกว. กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีขึ้นเพื่อ

  1. เปิดมุมมองและทบทวนสถานะของมนุษยศาสตร์ในบริบทที่เป็นศาสตร์แห่งการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์และสังคมเพื่อกระตุ้นให้เกิดพื้นที่แห่งการวิพากษ์ วิจารณ์ ตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบทางสุนทรีย์ในสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม ฯลฯ
  2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. เพื่อเป็นเวทีการเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบศิลปะที่หลากหลาย อันจะเป็นการเสริมสร้างและขยายเครือข่ายนักวิชาการทางศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งนี้ภายในงานมีรูปแบบกิจกรรมและปฏิบัติการทางวิชาการที่หลากหลาย เช่น การแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอบทความวิจัย การเสวนากลุ่มย่อย นิทรรศการศิลปะ การแสดงศิลปะ ด้วยผู้จัดงานหวังว่าการจัดประชุมเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย นี้จะเป็นหนึ่งในพลังทางวิชาการร่วมศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่จะเปิดมุมมองในศาสตร์และข้ามศาสตร์ให้เปิดกว้างไปสู่พื้นที่ทางความคิดที่หลากหลายข้ามพรมแดนความรู้ต่างๆ เพื่อเกื้อกูลก่อให้เกิดมิติความรู้ ข้อถกเถียงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมโดยรวมอย่างทันยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400