สกว. กระตุกต่อมคิด ‘นักวิจัยพันธุ์ใหม่ 4.0’ ใช้นวัตกรรมทุกหย่อมหญ้า - สื่อสารคุณค่า

อดีต ผอ.สกว. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. แนะกุญแจสำคัญสู่ ประเทศไทย 4.0 ต้องเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในทุกหย่อมหญ้าของประเทศ สร้างนักวิจัยพันธุ์ใหม่ ระบบวิจัย 4.0ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ และ ภาคชีวิตจริง รวมทั้ง สื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากงานวิจัย ไม่ใช่ผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อดีตผู้อำนวยการ สกว. ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. กล่าวระหว่างปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานวิจัย คปก. เพื่อประเทศไทย 4.0” ในงานปฐมนิเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ปี 2560 ว่านักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนจะต้องหัดคิดแบบสวมหมวกเขียว มีความคิดสร้างสรรค์ที่บรรเจิด ซึ่ง คปก. ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการคิดเช่นนี้ มีการกลั่นกรองปรับปรุงอย่างมากก่อนที่จะกำเนิดเป็น คปก. โจทย์ใหญ่ของประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะต้องการการบริหารประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูง สังคมมีความเหลื่อมล้ำต่ำและมีความสามัคคี ทะเลาะกันน้อย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกำกับทิศทาง คปก. ระบุว่า การจะบรรลุประเทศไทย 4.0 จะต้องไม่ละเลยความเป็นตัวเองของประเทศไทย ไม่ใช่ลูกจ้างผลิตสินค้าให้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของต่างประเทศ วิธีคิดยังมองการลงทุนจากต่างประเทศมากเกินไปเพราะบดบังความเป็นตัวตนและการพึ่งผิงตัวเองของไทย เราต้องคิดเป็น สร้างความรู้ของตัวเองเพื่อประโยชน์ต่างๆ ของกิจการไทย ทั้งนี้ความสำคัญ 3 ประการในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะต้องอาศัยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นภาคการบริการมากขึ้น บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กุญแจสำคัญที่สุดสู่ประเทศไทย 4.0 คือ ต้องมีการเรียนรู้และนวัตกรรมในทุกหย่อมหญ้า ทุกกิจกรรม ทุกภาคส่วน ในทุกพื้นที่ ทุกคนในประเทศไทยจะต้องเป็น “Knowledge worker” มีระบบสนับสนุนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พุ่งเป้าชัดเจน มีการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่มองความเชื่อมโยงภายในระบบและเชื่อมโยงกับระบบอื่น เพื่อเสนอระบบสัมมาทิฐิ เอาชนะมิจฉาทิฐิ เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบผึ้งที่มีการต่อยอดขยายผล ไม่ใช่แบบตั๊กแตนที่ทำแล้วทรัพยากรหายหมด รวมถึงต้องลดความเหลื่อมล้ำจากกฎหมายและกติกาต่างๆ ลดความเสื่อมทรามในสังคมและแก้สาเหตุ อีกทั้งยกระดับคุณภาพคนด้วยการศึกษา แต่เป็นที่น่าตกใจที่การศึกษาบ้านเรายังตกต่ำอยู่

คปก. เป็นส่วนหนึ่งของระบบการวิจัยที่สร้างคน และสามารถต่อยอดความรู้ได้อีกมาก การวิจัยเป็นกลไกหลักที่จะสร้างนวัตกรรม บูรณาการ และสร้างสรรค์มูลค่า ดังนั้นการวิจัยเพื่อประเทศไทย 4.0 จะต้องเป็นการวิจัยแบบ Engagement ที่เชื่อมโยงกับ “ภาคชีวิตจริง” (Real sector) ของคนและสังคม มีโจทย์และทรัพยากรสนับสนุนมาจากภาคชีวิตจริง และสามารถบูรณาการภาควิจัยกับภาคชีวิตจริงได้ นั่นคือวงการวิจัยต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จากการวิจัยเป็นการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมลงทุน มีการสร้างและใช้ประโยชน์จากความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยร่วมกันในความสัมพันธ์แนวราบ และร่วมรับผลที่เกิดขึ้น

ศ. นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า คปก. 4.0 จะต้องมีความร่วมมือกับภาคชีวิตจริง มีโจทย์วิจัยระบบยาว ทำเป็นโปรแกรมและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหลายภาคส่วน โดยแต่ละมหาวิทยาลัยอาจมุ่งเป้าไปที่โปรแกรมหนึ่งภาคส่วนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต้องมี “ฐานข้อมูล” เพื่อรู้จักความต้องการ อาจเริ่มต้นกับมหาวิทยาลัยที่มีแล็บทุนคุณภาพสูง และมีการจัดการทุนแบบโปรแกรมแทนแบบโปรเจ็ค ในส่วนของนักศึกษา 4.0 จะต้องเรียนอย่างมีเป้าหมาย เรียนจากการปฏิบัติตามด้วยการคิด เป็นนักเรียนดีมีที่เรียนและมีทุนเรียน ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ครบด้านและทำงานเป็น มีการวางฐานชีวิตในศตวรรษที่ 21

“สกว.และ คปก. จะต้องมีการจัดการด้านประเด็นวิจัยและพื้นที่วิจัยมากขึ้น มีการจัดการพัฒนา “ผลการปฏิบัติ” สู่ “ผลงานรวิชาการรับใช้สังคม” มีการสื่อสารคุณค่าต่อประเทศไทย 4.0 เพื่อสื่อสารคุณค่าต่อผลประกอบการ เน้นการสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการจากงานวิจัย ไม่ใช่เน้นที่ผลงานวิจัย สร้างสรรค์บรรยากาศและแรงบันดาลใจในการทำวิจัยร่วมกับภาคชีวิตแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ สถาบันวิจัย หน่วยนโยบายและผู้บริหารประเทศ พยายามดึงคนเก่งมาเป็นนักวิจัยพันธุ์ใหม่ 4.0 สร้างแพลทฟอร์มใหม่ของการบริหารงานวิจัยหลายระดับสู่ระบบวิจัย 4.0 สร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการวิจัย 4.0 และสร้างค่านิยมใหม่ “ค่านิยมคุณภาพ” นั่นคือ นิยมของดีคุณภาพสูงจากผลิตภัณฑ์ไทย และการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องที่หนักแน่นในทุกหย่อมหญ้าผ่านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม” ศ. นพ.วิจารณ์กล่าวสรุป

 

สกว.กระตุกต่อมคิด‘นักวิจัยพันธุ์ใหม่4.0’ ใช้นวัตกรรมทุกหย่อมหญ้า-สื่อสารคุณค่า 9 กันยายน 2560 --- ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช อด...

Posted by สกว. on Friday, September 8, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400