สกว. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน คปก. หวังก้าวทันโลกมุ่งไทยแลนด์ 4.0

คปก. เปิดบ้านปฐมนิเทศนักศึกษา ป.เอก มุ่งทำความเข้าใจบทบาทต่อความก้าวหน้าของประเทศ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ รองผอ.สกว.ย้ำต้องมอง “สุวรรณภูมิเป็นบ้าน อาเซียนเป็นที่ทำงาน” และพัฒนาระบบคิดอย่างมีเหตุผลและเชื่อมโยงกับโลก ย้ำไทยมีชัยภูมิที่ดีในการเป็นหนึ่งในสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 19 และอาจารย์ที่ปรึกษา รวมประมาณ 300 คน ณ โรงแรมริชมอน สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เพื่อให้ผู้รับทุนตระหนักในความสำคัญและบทบาทของการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อความก้าวหน้าของประเทศ รับทราบข้อมูลต่างๆ อาทิ แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว. ยุทธศาสตร์ คปก.ในระยะที่สอง และทุน คปก.ต่อยอด ตลอดจนเข้าใจหลักเกณฑ์หรือกระบวนการทำงานของ คปก. เรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ และปฏิบัติตนได้ถูกต้องตลอดเวลารับทุน อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่ได้รับทุนในหลายสาขาได้มีโอกาสรู้จักกันและมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อความร่วมมือในอนาคต

ภายในงานมีกิจกรรมของชมรมนักเรียนทุน คปก. ในการสร้างแรงบันดาลใจ การแบ่งปันประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาจากต่างสาขาวิชาและมหาวิทยาลัย รวมถึงการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ และการแนะนำทุนที่ผู้รับทุนควรทราบ เช่น ทุนเสริมจาก Newton Fund สหราชอาณาจักร โดย ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ คปก. กล่าวว่า ทุน คปก.ทำให้นักศึกษารู้เท่าทันโลกได้เพราะได้มีโอกาสไปทำวิจัยในต่างประเทศ รวมถึงจะต้องมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม การทำงานร่วมกันเครือข่ายวิจัยและครอบครัวเดียวกันของ คปก. เป็นสิ่งที่นักศึกษาควรทำ รวมทั้งสามารถมองโลกให้กว้างขึ้น ได้เห็นการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน เพื่อต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์หรือเป็นสตาร์ทอัพนอกเหนือจากภาควิชาการภายใต้ยุทธศาสตร์ใหม่ของ คปก. เพื่อให้ตอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ด้าน ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการ สกว. ด้านนวัตกรรมสังคม ในฐานะกรรมการ ป.ย.ป. กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปประเทศกับยุทธศาสตร์การวิจัย” ว่าเพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ว่าเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทยยังไม่มั่นคง ทำให้ไทยยังล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและเวียดนามในบางเรื่องโดยเฉพาะคุณภาพของคนและภาษาในการสื่อสารระดับสากล ทั้งที่จริงเรามีขีดความสามารถดีกว่า เราจะเติบโตทางวิชาการได้เมื่อไปแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยไม่ได้ยังประโยชน์ต่อประเทศเท่าใดนัก เราจึงต้องทบทวนว่าจะทำสิ่งใดได้อีกภายใต้ตัวแปรจำนวนมากในบริบทต่างๆ ของประเทศที่นักวิชาการโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์จะต้องคำนึงถึง

“การแข่งขันของไทยในระยะยาวของไทยยังต่ำเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างกำลังคนและคุณภาพของคน ขณะนี้ไทยกำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยและมีความเหลื่อมล้ำในสังคม การทรุดตัวของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกใน 3-4 ทศวรรษจากนี้ไปจะมาอยู่ที่จีน อินเดีย และอาเซียน ที่จะกลายเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจใหม่ จึงเป็นโอกาสที่ดีของไทยเพราะมีชัยภูมิอยู่กลางอาเซียน แต่ปัญหาคือถ้าใช้ไม่เป็นก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในประเทศโดยเฉพาะการไหลเข้ามาของแรงงานต่างด้าว ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย สวัสดิการ และความแออัดของพลเมือง เรายังทำงานแบบเข็มไม่มีทิศ เราต้องการคนที่คิดมองการณ์ไกลและกล้าก้าวเดินไปด้วยกัน รับมือกับโอกาสและความเสี่ยงเหล่านี้ ประเทศไทยยังติดกับดัก 3 ตัว คือ ความเหลื่อมล้ำ ความไม่สมดุลของการพัฒนา และรายได้ ถ้าเชื่อมไปกับโลกได้ก็จะมีโอกาสก้าวขึ้นไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากนี้ คปก. ควรจัดอบรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุและผลเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้จักคิดและเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผล”

ประเทศไทยต้องปรับระบบบริหารราชการแผ่นดิน เรายังมีปัญหาเรื่องคุณภาพคน ความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของความมั่งคั่งระหว่างพื้นที่ การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม และโอกาสสู่อนาคต นักวิจัย คปก. จะต้องเป็นหลักในการวิเคราะห์ความรู้โครงสร้างที่จะรองรับ สิ่งที่ไทยทำได้ดีและมีศักยภาพจริงๆ เราต้องมองว่า “สุวรรณภูมิเป็นบ้าน อาเซียนเป็นที่ทำงาน” จิตจะต้องกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นเพราะเราเคยเป็นอาณาจักรเดียวกัน เพื่อก้าวออกไปเป็นมิตรที่ดีต่อสมาชิกอาเซียน

“การปฏิรูปที่จะกระทบต่อการวิจัยและมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นแล้ว คือ (1) ระบบงบประมาณเชิงพื้นที่ งบประมาณอุดหนุนมหาวิทยาลัยลดลง และบังคับให้ตอบโจทย์วาระสำคัญของประเทศมากขึ้นเพื่อให้พื้นที่และจังหวัดต่าง ๆ เติบโตได้ นักวิจัยและมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวให้ได้ (2) ระบบวิจัย การกำหนดกรอบทิศทางของงบวิจัยในระดับนโยบาย การสร้างคน ความรู้ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (3) กลไกประชารัฐ เพิ่มตัวเล่นเป็นภาคเอกชน (4) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดึงมหาวิทยาลัยต่างชาติมายกระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ในโลกวิชาการและโลกปฏิบัติจะต้องมีพื้นที่ในการสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง โดยยุทธศาสตร์การวิจัยจะต้องทำในสิ่งที่เราทำได้ดี ตอบโจทย์ประเทศ คนไทย 4.0 (เยาวชน เกษตรกร ผู้สูงอายุ) จังหวัด 4.0 (เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาค จังหวัด) อุตสาหกรรม 4.0 (อาหาร สุขภาพ เอสเอ็มอี เศรษฐกิจสร้างสรรค์) และการเชื่อมต่อ (ดิจิทัล โลจิสติกส์ สุวรรณภูมิและอาเซียน) และการเชื่อมโยงให้เกิดพลังร่วมกับสถาบันและภาคส่วนต่างๆ” รองผู้อำนวยการ สกว.กล่าวสรุป

สกว.ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนคปก. หวังก้าวทันโลกมุ่งไทยแลนด์ 4.0 8 กันยายน 2560 --- โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้...

Posted by สกว. on Friday, September 8, 2017

กิจกรรมงานปฐมนิเทศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ปี 2560 รุ่นที่ 19 - การประกวด Mr. & Ms. RGJ #19 - บรรยายพิเศษ...

Posted by สกว. on Saturday, September 9, 2017

ประมวลภาพกิจกรรม งานปฐมนิเทศ คปก. ปี 2560 รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทุบรี - แนะนำทุน สกว. ที่คร...

Posted by สกว. on Saturday, September 9, 2017

งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400