นักวิจัยไทยได้รับคัดเลือกรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูุกุโอกะ

ญี่ปุ่นยกย่อง “ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร” ให้ “รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ ทำงานวิจัยวิชาการส่งเสริมวัฒนธรรมและสันติภาพ สร้างประโยชน์ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ถือเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลนี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ตนได้รับการประสานงานจากคณะเลขานุการแห่ง Fukuoka Prize Committee โดยรายงานผลผู้ได้รับ รางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ หรือ Fukuoka Prize ประจำปี 2560 ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบให้ผู้ทำงานส่งเสริมวัฒนธรรมเอเชียและส่งเสริมสันติภาพ โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก 2 ราย ได้แก่ ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ และ ดร.คริส เบเกอร์ ชาวอังกฤษ สาขาประวัติศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า ผลงานวิจัยของ นักวิจัยไทยมีความหลากหลาย และมีความเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนับตั้งแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา โดยเป็นการวิเคราะห์ที่ผสมผสานทั้งหลักการแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตก อาศัยวิธีการทั้งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ช่วยต่อยอดงานทางด้านวิชาการได้ ทั้งในด้านสาระและวิธีการวิจัย นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 2 ราย ยังได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมอีกด้วย ทั้งนี้ ศ.ดร.ผาสุก นับเป็นคนไทยคนที่ 8 ที่ได้รับรางวัลวัฒนธรรมเอเชียฟูกุโอกะ

สำหรับประวัติ ศ. ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร นั้น ท่านเกิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทย และเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน จบการศึกษาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนาช ประเทศออสเตรเลีย และได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เคยได้รับการรับเชิญไปสอนยังมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2554 ศ. ดร.ผาสุก มีชื่อเสียงจากการเป็นผู้เขียนรายงานการวิจัยและหนังสือหลายฉบับเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศไทย โดยได้ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับตำแหน่งเป็น เมธีวิจัยอาวุโสประจำ สกว. ประจำปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 และได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น ศาสตราภิชานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิงข่าวจาก :https://www.dailynews.co.th/education/578616


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400