สกว. จัดเวทีคืนข้อมูล การจัดการเรียนรู้ชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดย “โครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน” จัดเวทีประชุมเพื่อนำเสนอการคืนข้อมูลจากการลงพื้นที่สังเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นด้านการศึกษา พร้อมให้ข้อมูลป้อนกลับผู้วิจัยในพื้นที่ นักวิชาการสะท้อน “การรับครูที่ไม่จบครู เป็นนโยบายที่ไม่รอบคอบ”

ในกรณีของ จ.สตูล มีโครงการที่น่าสนใจอาทิ โครงการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตอิสลามของโรงเรียนจริยธรรมอิสลามมูลนิธิ ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งแต่ก่อนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนปอเนาะ ที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนแบบสามัญ ต่อมาเมื่อเปลี่ยนลักษณะเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้มูลนิธิอิสลาม ทำให้มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนทั้งในด้านหลักศาสนาและวิชาสามัญควบคู่กันไป จนทำให้ประสบปัญหาการบูรณาการเนื้อหาให้เหมาะสมกับจำนวนเวลาเรียน หลายฝ่ายทั้งผู้บริหาร คุณครู และผู้นำชุมชน จึงช่วยกันค้นหาแนวคิดในการจัดหารูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต อิสลามของโรงเรียนจริยธรมอิสลามมูลนิธิ จนได้หลักสูตรมาทดลองสอนทั้งหมด 16 ห้องเรียน ให้แต่ละห้องมีคุณครู 2 คน เป็นครูประจำศาสนา 1 คน และครูสามัญอีก 1 คน หลังจากทดลองสอน มีการจัดเวทีคืนความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงการเรียนการสอนและวิถีชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู นักเรียน ทั้งนี้กิจกรรมทั้งหมดมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผลสำเร็จของโครงการได้ชี้ให้เห็นถึงรากฐานในการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่แท้จริงว่า “การจัดการเรียนรู้ชุมชน ต้องเริ่มขึ้นบนฐานคิดที่ว่าโจทย์วิจัยต้องเป็นของชุมชน ชุมชนเป็นผู้รับประโยชน์และชุมชนต้องเป็นผู้ดำเนินการ”

ด้าน นายสมพงษ์ จิตระดับ นักวิชาการการศึกษา จากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะหัวหน้าโครงการการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนฯเผยว่า ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จของโครงการดังกล่าวคือการมองเห็นเด็กนักเรียนมีทักษะการคิดแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ในขณะเดียวกันคุณครูผู้วิจัยก็เห็นคุณค่าของการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ดอกผลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยต้องใช้เวลา กว่าจะทำให้ระดับนโยบายมองเห็นการทำวิจัยจัดการเรียนรู้ชุมชน นอกจากนี้นักวิชาการการศึกษายังให้ทัศนะเกี่ยวกับนโยบายที่รับครูโดยไม่จบวุฒิครูว่า เป็นการออกแบบนโยบายที่ไม่รอบคอบ ส่งผลให้เกิดกระแสสังคมคัดค้านอย่างมากมาย


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400