เปิดผลวิจัย ผู้สูงอายุถูกทิ้งอยู่ลำพัง ครอบครัวเปราะบาง

มหาวิทยาลัยมหิดลเผยผลวิจัย พบผู้หญิงต้องออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูก ผู้สูงอายุถูกทิ้งให้อยู่ลำพัง คือสาเหตุของครอบครัวเปราะบางในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด “Super Doctor” สื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์ทุน ป.เอก

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภกร วนิชเวชารุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรให้กับผู้ได้รับรางวัลในโครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญา
เอกกาญจนาภิเษก (คปก.)"
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์

อ่านเพิ่มเติม...

การบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไรให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ที่จัดขึ้นโดย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

“สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษา ร่วมกับ จังหวัดสตูล พันธมิตรวงการศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลักดันจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

‘ศธ.’ ขานรับเชื่อมงานวิจัยการศึกษา สกว. กับโครงการของกระทรวง หวังพัฒนาครูไทยสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. พร้อมด้วย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สกว. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำเสนอการดำเนินงาน สนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาของ สกว. ในส่วนของการขับเคลื่อน “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในระดับโรงเรียน” และการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบื้องต้น ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) เชื่อมต่อกับโครงการ “พัฒนาการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงและครูคุณภาพเป็นเลิศ” ที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาครูร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21