การบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไรให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)”

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจ (ผู้ให้ทุน)” ที่จัดขึ้นโดย งานวิจัยและวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ด้านการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...

“สตูลโมเดล” ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา

กระทรวงศึกษา ร่วมกับ จังหวัดสตูล พันธมิตรวงการศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลักดันจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

‘ศธ.’ ขานรับเชื่อมงานวิจัยการศึกษา สกว. กับโครงการของกระทรวง หวังพัฒนาครูไทยสู่ความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกุล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สกว. พร้อมด้วย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา สกว. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์  หัวหน้าหน่วยจัดการกลางโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และ ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำเสนอการดำเนินงาน สนับสนุนทุนวิจัยด้านการศึกษาของ สกว. ในส่วนของการขับเคลื่อน “โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาในระดับโรงเรียน” และการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เบื้องต้น ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอให้ขับเคลื่อนโครงการการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และการโค้ช (CCR) เชื่อมต่อกับโครงการ “พัฒนาการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพสูงและครูคุณภาพเป็นเลิศ” ที่ทางกระทรวงกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อบูรณาการและหนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาครูร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สกว. - มรภ. 40 แห่ง หนุนสร้างระบบวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สอดรับยุทธศาสตร์ราชภัฏ 20 ปี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมประชุมหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ตัวแทนอธิการบดี มรภ. 40 แห่ง ถึงแนวทางการพัฒนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น” ระหว่าง สกว. และ มรภ. 40 แห่ง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจากความร่วมมือในระยะที่ 1 พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในระยะที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

เพาะพันธุ์ปัญญาร่วมหนุนศึกษานิเทศก์ พัฒนาครูด้วยกระบวนการสอนคิด

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อสนับสนุนบทบาทการนิเทศครูในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมรรถนะการคิดขั้นสูงและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” จัดขึ้นโดย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา (พัฒนายุววิจัย) ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 21