การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์”

เมื่อวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ผ่านมา โครงการวิจัย “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” สกว. จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไดอะมอน พลาซา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

การประชุมวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ อันเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นแนวคิดและที่เป็นรูปธรรม ที่เข้ามามีผลกระทบต่อความต่อเนื่องของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ผ่านเสนอผลการวิจัย โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุม

ภายในงานมีการนำเสนอประเด็นวิจัยที่น่าสนใจ ประกอบด้วยรายงานวิจัยเกี่ยวกับ ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 7 หัวเรื่อง รายงานวิจัยประเด็นเฉพาะจำนวน 3 เรื่อง คือ ธุรกิจค้าปลีกกับสังคมไทยร่วมสมัย จุดกำเนิดค่าโง่ภาครัฐไทย และ 120 ปี ธุรกิจภาพยนตร์ไทย พร้อมกันนี้ยังมีรายการพิเศษการเสวนาเรื่อง บทบาทคนตัวเล็ก: วิถีชีวิตชาวบ้านในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจภาคใต้” โดย นายชวน หลีกภัย และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช การบรรยายพิเศษเรื่อง “รายงานสภาพเศรษฐกิจและการค้าหัวเมืองชายฝั่งอ่าวไทยของสยาม รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในบันทึกที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์ของฟาน ฟลีต (Jeremias van Vliet)” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพชร

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวจะจัดการประชุมวิชาการ “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศประวัติศาสตร์” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยสาระของการประชุมประกอบด้วย

  1. การเสวนาเรื่อง “ข้อคิด บทเรียน และอนาคตของพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย” (คุณนวพร เรืองสกุล ศาสตราจารย์ ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา โดยมี ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร นำการเสวนา)
  2. รายงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทางบกในภาคเหนือ กลุ่มทุนและกลุ่มธุรกิจในภาคเหนือ รวม 4 เรื่อง
  3. รายงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการของกลุ่มทุนจีนภาคอีสานตอนบน พ.ศ. 2474 - 2559 จำนวน 1 เรื่อง
  4. รายงานการวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกของไทย พ.ศ. 2398 – 2520 จำนวน 1 เรื่อง
  5. รายงานวิจัยประเด็นเฉพาะ กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย และธุรกิจสื่อหนังสือพิมพ์ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย พ.ศ. 2475-2555 จำนวนรวม 2 เรื่อง

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 280 8655 หรือ อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


งานสื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400