รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2


➥ รายงานฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
Access this URL (TARCC 2nd)TARCC 2ndรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2643

Climate@Risk ความเสี่ยงโลกร้อนกับอนาคตประเทศไทย

9e696e999999eโดย บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์

     อำนาจ  ชิดไธสง

     ศุภกร  ชินวรรโณ

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (Climaterisk.zip)Climaterisk.zip 1398

สรุปสาระสำคัญ รายงานการสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC

458485eeeee5 - รายงานด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ค.ศ.2013 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 1

    โดย รศ.ดร.อำนาจ  ชิดไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 - รายงานด้านผลกระทบ การปรับตัวและความล่อแหลม ค.ศ. 2014

    โดย ดร.อัศมน  ลิ่มสกุล  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (IPCC_AR5-Policy-Brief.zip)IPCC_AR5-Policy-Brief.zip 931

Proceeding ประชุมวิชาการ Climate Change2012

Proceeding ประชุมวิชาการ Climate Change2012

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (01-proceeding--climate-change2012.zip)01-proceeding--climate-change2012.zip 1404

Thailand's First Assessment Report on Climate Change 2011 Volume 2

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 เล่มที่ 2

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (thailands-first-assessment-report-on-climate-change-2011-volume-2.zip)thailands-first-assessment-report-on-climate-change-2011-volume-2.zip 2052

Thailand's First Assessment Report on Climate Change 2011 Volume 3

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 เล่มที่ 3

 

 

Thailand's First Assessment Report on Climate Change 2011 Volume 1

รายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 1 เล่มที่ 1

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (thailands-first-assessment-report-on-climate-change-2011-volume-1.zip)thailands-first-assessment-report-on-climate-change-2011-volume-1.zip 2267

TRF Climate Change Volume 2

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของไทย (Thailand Climate Change Information)

เล่มที่ 2 แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิอากาศในอนาคต

 

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (trf-climate-change-volume-2.zip)trf-climate-change-volume-2.zip 1577

TRF Climate Change Volume 1

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของไทย (Thailand Climate Change Information)

เล่มที่ 1 สภาพภูมิอากาศในอดีต

 

Attachments:
FileDescriptionDownloads
Download this file (trf-climate-change-volume-1.zip)trf-climate-change-volume-1.zip 1023