ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย

TRF-Logo-

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย

ในการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมของประเทศ
และรับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนร่วมกันบริจาคเงินแก่กองทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  เศรษฐกิจ  สังคม  และด้านวิชาการ โดยผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี 2 เท่า*

ช่องทางการบริจาค

  1. เช็คธนาคาร
  2. เงินโอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีของ สกว.

โดยให้ผู้บริจาคจัดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้ สกว. ทราบ และเป็นไปตามเงื่อนไขและรูปแบบของแบบฟอร์มการขอบริจาคเงินแก่กองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อ สกว. ได้รับเงินบริจาค และได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินแก่ผู้บริจาค

เงื่อนไขการรับเงินบริจาคของ สกว.

  1. ต้องเป็นการบริจาคที่ไม่กระทบต่อการดำเนินการของสำนักงาน
  2. ต้องเป็นการบริจาคด้วยความสมัครใจและไม่เป็นไปเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือมีเงื่อนไขผูกผันที่จะให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ

* หมายเหตุ :

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้บริจาคเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 668) พ.ศ. 2561
  • สำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิการลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องคิดยอดรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาซึ่งต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ
  • สำหรับนิติบุคคล สิทธิการลดหย่อนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องคิดยอดรวมกับการบริจาคด้านการศึกษาซึ่งต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ
  • มีผลตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะหักลดหย่อนได้ 1 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค

สนใจบริจาคเข้ากองทุนสนับสนุนการวิจัย กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง

กรอกข้อมูลผู้บริจาค
สกว. ขอขอบคุณที่ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศด้วยงานวิจัย
... เพราะงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นเครื่องจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ...

สกว. สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ