การเสนอโครงการวิจัย

การเสนอโครงการวิจัย

 • นักวิจัยประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาควรให้รายละเอียดเบื้องต้นในรูปแบบของเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) สามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่ด้านล่าง (แบบฟอร์มเอกสารเชิงหลักการ)
 • หลังจากที่ผ่านการพิจารณาเอกสารเชิงหลักการ (concept paper) แล้ว นักวิจัยจึงเขียนข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (Full Proposal) สามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ด้านล่าง (แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการมีเอกชนร่วมทุน)
 • ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ไปยัง “ผู้ประสานงาน” ของฝ่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยของท่านดังนี้

ผู้สนใจโปรดส่งเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ไปยัง “ผู้ประสานงาน” ของฝ่ายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโจทย์วิจัยของท่านดังนี้

 1. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”
 2. ชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”
 3. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”
 4. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”
 5. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
 6. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”
 7. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ”
 8. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”
 9. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”
 10. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง”

เงื่อนไขการสนับสนุนทุนวิจัย

 • Demand driven research problems
  • โจทย์วิจัยมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านกระบวนการสังเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีความชัดเจนด้านประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ
 • Matching fund from private sector
  • ผู้ประกอบการต้องร่วมทุนอย่างน้อยร้อยละ 20 (In cash + In kind) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการทำงานอย่างจริงจัง และยืนยันความตั้งใจในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์จริงในเชิงพาณิชย์
 • Triple helix model
  • จัดสรรทุนวิจัยไปที่นักวิจัยจากสถาบันวิจัยภาครัฐและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงานวิจัยตามโจทย์ที่มาจากภาคเอกชน
 • Peer reviewed by experts + Monitoring and evaluation
  • เป็นโครงการที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่ช่วยให้คำแนะนำเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • Budget and Period
  • เปิดรับโจทย์ทั้งปี และไม่จำกัดกรอบวงเงิน ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับ Output และกระบวนการศึกษาวิจัย

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
 • ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0-2278 -8242 – 46 โทรสาร 0-2278-8238
 • https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

ถ้าคุณอยากทำวิจัย Biodata ให้โอกาส อย่าพลาด!!! ลงทะเบียนที่ http://biodata.trf.or.th


➥ เอกสารประกาศสามารถดาวน์โหลดได้จากเอกสารแนบ (Attachments) ด้านล่างนี้

Attachments:
URLDescriptionDownloads
แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย1,819
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการฝ่ายอุตสาหกรรม (ฉบับเต็ม)875