ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”

กรอบการสนับสนุน

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและบริการ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยมุ่ง เน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ที่ใช้กับภาคอุตสาหกรรม การผลิต การเกษตร การแพทย์ การศึกษา และการบริการ

ผู้ประสานงาน

  • ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
  • ชั้น 7 ห้อง 706-707 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทรศัพท์ 087 996 1958, 061 671 1817 โทรสาร 02 587 8255
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.